Home Voyager từ chối đề nghị mua lại của Alameda vì ‘gây hại cho khách hàng’ Voyager từ chối đề nghị mua lại của Alameda vì 'gây hại cho khách hàng'

Voyager từ chối đề nghị mua lại của Alameda vì ‘gây hại cho khách hàng’