Binance Thông Báo Bán mã Matic Network (MATIC) trên Binance Launchpad

Chi tiết bán mã thông báo: Thời gian phiên Launchpad: 2019/04/24 08:00 AM (UTC) đến 2019/04/26 2:00 PM (UTC) Tên mã thông báo: Mã thông báo Matic (MATIC) Tổng cung cấp mã thông báo: 10.000.000.000 MATIC Tổng số mã thông báo được phân bổ cho Binance Launchpad: 1.900.000.000 MATIC (19% tổng nguồn cung cấp mã … Continue reading Binance Thông Báo Bán mã Matic Network (MATIC) trên Binance Launchpad