Recap: AMA dự án CELESTIAL

Giới thiệu

Admin: Could you briefly introduce yourself?

“Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?”

David: Hey! Nice to meet you in here! I m David, Product manager of Celestial!

Celestial is a cross-chain metaverse game that combines GameFi, SocialFi, and NFT Swap with the theme of interstellar warfare. The players are able to ‘Play and Earn’.

The ultimate goal of Celestial is to create a metaverse of its own, where in the world Celt tokens are used as the basic economic support, the warship NFT is used as the way of display form of its own property, and the game is the expression of the entire metaverse.

We created worldviews and a background story for Celestial and it is left incomplete, which means the operations made by the players will have impacts on the whole story.

“Hey! Rất vui được gặp bạn ở đây! Tôi là David, Giám đốc sản phẩm của Celestial!

Celestial là một trò chơi metaverse chuỗi chéo kết hợp GameFi, SocialFi và NFT Swap với chủ đề chiến tranh giữa các vì sao. Người chơi có thể ‘Chơi và kiếm tiền’.

Mục tiêu cuối cùng của Celestial là tạo ra một metaverse của riêng mình, trong thế giới đó, đồng Celt được sử dụng làm đồng tiền chính của nền kinh tế, tàu chiến NFT được sử dụng như một cách hiển thị tài sản, và trò chơi là sự biểu đạt của toàn bộ vũ trụ metaverse.

Chúng tôi đã viết thế giới quan và cốt truyện nền cho Celestial nhưng chưa hoàn thiện, có nghĩa là các thao tác do người chơi thực hiện sẽ có tác động đến toàn bộ cốt chuyện.

Câu hỏi từ SaigonTradecoin

1/ First questions: Can you give us some information about the gameplay of Celestial?

“Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về các trò chơi (gameplay) của CELESTIAL không?”

David: 1. Rift system (New rules):  Players could join RIFT by staking their GAMMA ship into the pool, up limit is 100. (New rules) there will bid for the spot, whoever paid highest fee will get the spot (top 100 users).

2. Moore boxes: Players could trade crystal for boxes, how to get crystal: A. There are crystal mining pool in reclamation page, player have to stake token to generate crystal.

B. Players could also stake into the finance centre to earn crystal.

C. Players could buy crystal in cherryswap(OEC)or Pancake swap(BSC)

After gaining crystal, exchange it for boxes, each box will grand you one warship ( the quality is random) OMAGE has highest value, ALPHA is lowest quality warship. GAMMA is the lowest level to upgrade and recast. Rank of the warship: Alpha-Beta- Delta – Gamma –Omega

3. Salvaging: Players stake warship into the pool to earn CELT, different planet has different rule and limitation. The new planet OEC-003 will grand all players a stable earning of CELT, which means with increasing of hash power, reward will get increased too.(Many players might concerned about massive dump for the CELT if output of CELT is huge. But our current burnt+locked/output is 87.6%, with more feature coming up, the ratio would only be increasing)

4. Recasting stat: warship stats can be recast by consuming CELT

5. Dungeon system: dungeon system will be released this week, which require a captain on the warship, in order to buy a captain, you need to lock at least 1000CELT to buy, Here is the detail for purchasing captains

And here is the tutorial of our game

“Hiện game có 5 tính năng, nhiều tính năng khác đang được phát triển.

1. Hệ thống Khe nứt không gian (Rift) (Luật mới): Người chơi có thể vào khe nứt không gian bằng cách đặt tàu GAMMA của họ vào bể (pool), giới hạn tối đa là 100 tàu. Luật mới: Đặt giá thầu cho vị trí, ai trả phí cao nhất sẽ nhận được vị trí (100 người chơi hàng đầu).

2. Hộp mật (Moore box): Người chơi có thể đổi pha lê để lấy hộp. Cách lấy pha lê (crystal): 

A. Có hồ khai thác pha lê trong trang khai hoang (Reclamation), người chơi phải gửi các đồng token để tạo ra pha lê. 

B. Người chơi cũng có thể gửi token vào trung tâm tài chính để kiếm pha lê. 

C. Người chơi có thể mua pha lê trên CherrySwap (OEC) hoặc Pancake swap (BSC) Sau khi có pha lê, hãy đổi lấy hộp mật, mỗi hộp sẽ tặng bạn một tàu chiến (chất lượng là ngẫu nhiên) OMEGA có giá trị cao nhất, ALPHA là tàu chiến có chất lượng thấp nhất. GAMMA là cấp thấp nhất để nâng cấp và đúc lại. Cấp bậc của tàu chiến: Alpha-Beta- Delta – Gamma –Omega

3. Salvaging: Người chơi đặt tàu chiến vào bể (các hành tinh) để khai thác CELT, các hành tinh khác nhau có quy tắc và giới hạn khác nhau. Hành tinh mới OEC-X003 sẽ mang lại cho tất cả người chơi thu nhập ổn định từ CELT, có nghĩa là với việc tăng sức mạnh giải mã, phần thưởng cũng sẽ tăng lên. hiện tại lượng CELT được đốt + khóa / tổng số Celt khai thác là 87,6%, với nhiều tính năng hơn sắp ra mắt, tỷ lệ này sẽ chỉ tăng lên).

4. Đúc lại chỉ số: chỉ số của tàu chiến có thể được đúc lại bằng cách dùng CELT

5. Hệ thống ngục tối (Dungeon – Tính năng sắp ra mắt): hệ thống ngục tối sẽ ra mắt trong tuần này, yêu cầu phải có thuyền trưởng trên tàu chiến, để mua thuyền trưởng bạn cần khóa tối thiểu 1000 CELT để mua, sau đây là chi tiết mua thuyền trưởng.

Và đây là bản hướng dẫn chơi”

2/ Second questions: Can you share with us the tokenomics of $Celt and how the token is empowered?

“Bạn có thể cho chúng tôi biết về mô hình kinh tế của của đồng $Celt và đồng $Celt được trao quyền như thế nào không?”

David:

Mô hình kinh tế của token Celt
Mô hình kinh tế của token Celt

Players firsthave to buy or mine crystals and then exchange Moore boxes. OpenMoore box gainwarship. players can salvage Celt token by using warship. And there are 3 usage for CELT for now.

1.  CELT can convertto XCELT by lock down, and it can be used for increase the speed of your mining or salvaging.

2.  CELT can be used for upgrade warships

3.  Trade NFTs in NFT market by using CELT

Our economic model is circulation system. Lots players decided to lock it instead of selling it to the market. This reduced lots selling pressure for CELT. Currently burnt+locked/output ratio is 87.6%

Players could use CELT for recasting the warships, upgrade warships, speeding up mining rate. Buying ticket for dungeon and bid for the RIFT in the upcoming version.

“Người chơi trước tiên phải mua hoặc khai thác pha lê (Crystal) và sau đó đổi các hộp Moore. Mở hộp Moore đạt được tàu chiến. Người chơi có thể khai thác Celt bằng cách sử dụng tàu chiến. Và hiện tại CELT có 3 công dụng:

1. CELT có thể chuyển đổi thành xCelt bằng cách khóa (thời gian từ 1 tháng-1 năm) và xCelt có thể được sử dụng để tăng tốc độ khai thác Crystal hoặc Celt.

2. CELT dùng để nâng cấp tàu chiến 

3. Mua tàu chiến trong chợ NFT trong game. 

Mô hình kinh tế của chúng tôi là hệ thống lưu thông. Rất nhiều người chơi đã quyết định khóa nó (Celt) lại thay vì bán nó ra thị trường. Điều này làm giảm áp lực bán nhiều đối với CELT. Hiện tại, tỷ lệ đốt + khóa / sản lượng là 87,6%.

Người chơi có thể sử dụng CELT để đúc lại tàu chiến, nâng cấp tàu chiến, tăng tốc độ khai thác. Mua vé vào ngục tối và đấu giá RIFT trong phiên bản sắp tới.”

3/ Third questions: What are the companies that you have partnered with?

“Bạn đã hợp tác với những công ty nào?”

David:

Nhà đầu tư của Celestial
Nhà đầu tư của Celestial

4/ Fourth questions: What mechanisms have been put in place to safeguard the game from front-running bots?

“Có những cơ chế nào để bảo vệ trò chơi khỏi các con bot?”

David: 1.  The principle of GameFi’s main attack methods is to illegally tamper with the ledger data when the centralized service awareness and on-chain contracts are settled, or directly take traditional attacks on centralized servers with weaker security. These are all security issues arising from the existence of centralized servers. Celestial is a full-chain GameFi. All game data and all game liquidation are 100% on-chain and 100% decentralized. Most of the GameFi attacks are completely ineffective here.

At the phase of liquidation on the chain, we have done a lot of protection and efforts in contract management and process management. As everyone knows, we might be the project who take the beta version the most serious amongst all GameFi. The beta version can help us continuously improve the details of the production process. As well as security management, although there is no absolute security, our game has not had a single security incident since the deployment of multi-chain public testing in September. At the same time, we have responded efficiently to user feedback, which again proves our continuous efforts in security, and we will do so in the future as well, to persist in optimizing our security management process to provide users with the safest GameFi experience.

“1. Nguyên tắc của các phương pháp tấn công chính của GameFi là giả mạo bất hợp pháp dữ liệu sổ cái khi dịch vụ tập trung và các hợp đồng trên chuỗi thỏa thuận hoặc trực tiếp thực hiện các cuộc tấn công truyền thống vào các máy chủ tập trung có bảo mật yếu hơn. Đây là tất cả các vấn đề bảo mật phát sinh từ sự tồn tại của các máy chủ tập trung. Celestial là một GameFi nằm hoàn toàn trên chuỗi (chain). Tất cả dữ liệu trò chơi và tất cả việc thanh lý trò chơi là 100% trên chuỗi và 100% phi tập trung. Hầu hết các cuộc tấn công GameFi hoàn toàn không hiệu quả ở đây.

Ở giai đoạn thanh lý trên chuỗi, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều công tác bảo vệ và nỗ lực trong quản lý hợp đồng và quản lý quy trình. Như mọi người đều biết, chúng tôi có thể là dự án coi trọng phiên bản beta nhất trong số tất cả các GameFi. Phiên bản beta giúp chúng tôi liên tục cải thiện các chi tiết của quy trình sản xuất. Về vấn đề quản lý bảo mật, tuy không có sự bảo mật tuyệt đối nhưng trò chơi Celestial chưa có một sự cố bảo mật nào kể từ khi triển khai thử nghiệm công khai đa chuỗi (OEC và BSC) vào tháng 9 vừa qua. Đồng thời, chúng tôi đã tích cực đáp lại phản hồi từ người chơi, điều này một lần nữa chứng tỏ những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong lĩnh vực bảo mật và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy trong tương lai, để kiên trì tối ưu hóa quy trình quản lý bảo mật của mình để cung cấp cho người dùng trải nghiệm GameFi an toàn nhất.”

5/ Fifth questions: Celestial has been deployed on OEC for over 2 months and on BSC for 1 month now, what are your achievements? What are the strategic plans for Celestial in the future?

“Celestial đã được triển khai trên OEC chain hơn 2 tháng nay, Celestial đã đạt được những gì? Những kế hoạch chiến lược cho Celestial trong tương lai là gì?”

David: During the beta version our total address holder passed 500K and daily transaction passed 1M. And players’addresses are around 100K in official version. There was a few times chain congress caused by us. We already launched on OEC and BSC, next chain we will deploy is Polygon and SOL.

And our 3D game has been released. please check it.

Here is the link of our demo: demo.celt.game

Link of official site:celt.game

“Trong phiên bản beta, tổng số chủ sở hữu địa chỉ của chúng tôi đã vượt qua 500 ngàn và giao dịch hàng ngày đã vượt qua 1 triệu. Và địa chỉ của người chơi có giá khoảng 100 nghìn trong phiên bản chính thức. Có vài lần nghẽn mạng do người chơi quá đông. Chúng tôi đã ra mắt trên OEC và BSC, chuỗi tiếp theo chúng tôi sẽ triển khai là Polygon và SOL. Và như đã đề cập trước đó, trò chơi 3D của chúng tôi đang được phát triển, sẽ sớm được phát hành.

Phiên bản 3D của game vừa được release luôn. Qua chơi thử nha.

Link chơi thử nha: demo.celt.game

Link website chính thức: celt.game

Câu hỏi chọn trước

Question 1: After I watched some of Celestial Demo Trailers, I was totally impressed and carried-away but many game currently set a high cost for starting how about Celestial how many $CELT tokens or NFTs, I have to hold to begin playing? And where can I buy now?

“Sau khi tôi xem một số Đoạn giới thiệu bản trình diễn của Celestial, tôi hoàn toàn bị ấn tượng và thích thú nhưng nhiều trò chơi hiện đang đặt chi phí bắt đầu khá cao, tôi phải mua bao nhiêu $CELT hay NFTs đây?. Và tôi có thể mua ở đâu bây giờ?”

David: You need NFT for playing the game. You could buy it on okexchange. Here is the tutorial.

“Bạn cần NFT để chơi game. Bạn có thể mua nó trên OKExchange. Đây là hướng dẫn”

Question 2: There are many similar projects on the market today. Do you have any unique features that you have developed that make you special and different from other projects?

“Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dự án tương tự. Bạn có bất kỳ tính năng độc đáo nào mà bạn đã phát triển khiến bạn trở nên đặc biệt và nổi bật so với các dự án khác không?”

David: Proto-chain games, data transparency. Social empowerment, build a high-stickiness player’s community. Multi-chain universe, the grand future of social and finance

And our 3D game is underdeveloping. Celestial used Unity3D engine to develop, committed to create a immersive metaverse game to explore, battle, social and build.

“Proto-chain games, minh bạch dữ liệu. Trao quyền cho cộng đồng, xây dựng cộng đồng người chơi gắn bó cao. Vũ trụ đa chuỗi, tương lai lớn về sự kết hợp giữa tương tác cộng đồng và tài chính (SocialFi). Trò chơi 3D của chúng tôi cũng đang được phát triển. Celestial sử dụng công cụ Unity3D để vẽ game 3D, cam kết tạo ra một trò chơi metaverse nhập vai để khám phá, chiến đấu, mang tính cộng đồng và xây dựng.”

Câu hỏi trực tiếp

Question 1 from @NatraSama: Do you have any solution to avoid token inflation when their players earn too much from the game?

“Bạn có giải pháp nào để tránh lạm phát đồng $CELT khi người chơi của họ kiếm được quá nhiều từ trò chơi không?”

David: Yeah, we have accelerate system where player could lock up token to speed up mining rate. And there are multiple way of burning mechanism in the game, which will reduce lots selling pressure.

“Vâng, chúng tôi có hệ thống tăng tốc nơi người chơi có thể khóa đồng $CELT để tăng tốc độ khai thác. Và có nhiều cơ chế đốt trong game nên sẽ giảm áp lực bán rất nhiều.”

Question 2 from @TereseBraden: Most of users are still not aware with Blockchain & its related projects ! So, How Your Project platform create awareness about their project with NON-CRYPTO users too?

“Hầu hết người dùng vẫn chưa biết đến Blockchain và các dự án liên quan của nó! Vì vậy, làm thế nào nền tảng Dự án của bạn tạo ra nhận thức về dự án với người dùng KHÔNG DÙNG CRYPTO?”

David: By game feature and our 3D game is already released, where players could play it as a real game, here is link:demo.celt.game.

“Bằng các tính năng hấp dẫn của trò chơi và phiên bản game 3D của chúng tôi vừa được phát hành, người chơi có thể chơi bản demo…như chơi trò chơi thiệt, đây là liên kết: demo.celt.game.”

Question 3 from @WilfredCoburn: Currently from where i can buy? Is it possible that I can get only by holding it?

“Hiện tại tôi có thể mua ở đâu? Có thể nào tôi có thể nhận được chỉ bằng cách giữ nó?”

David: You could by it on okexchange, you can’t gain any more coin by just holding it, but if you own a NFT and stake it to the mining pool you could gain token.

“Bạn có thể mua $CELT trên OKEx, chỉ hodl thôi thì không được thêm gì (nhưng có thể stake CELT trong game lãi siêu cao). Nếu bạn sở hữu một NFT và stake nó vào hành tinh để khai thác, bạn có thể nhận được $CELT”.

Đọc thêm: Công ty Web 3 khởi nghiệp từ Facebook đã huy động được 36 triệu đô la do A16Z dẫn đầu

Bài viết liên quan

Những tập đoàn lớn đã đầu tư $6 tỷ vào các startup blockchain

Bốn mươi tập đoàn hàng đầu đã đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vào các công ty khởi nghiệp blockchain từ tháng...

Celsius nhận được đề nghị rót vốn, chấp thuận bán Bitcoin đã khai thác

Công ty đã cho biết hôm thứ Hai rằng họ có thể hết tiền vào tháng Mười Công ty cho vay tiền điện tử mới...

PrimeBlock hủy kế hoạch niêm yết và thương vụ sáp nhập $1,25 tỷ với 10X Capital

Hai công ty đã chấm dứt thỏa thuận của họ, điều này sẽ cho phép Prime Blockchain được niêm yết công khai, với sự...