Recap: AMA dự án Scallop

Giới thiệu

Admin: Could you briefly introduce yourself?

“Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?”

Raj Bagadi: Sure. Hi, I’m Raj, the Founder and CEO of Scallop. (https://www.linkedin.com/in/bnkumar1)

A brief introduction about me: I’m based in Oxford, UK. I settled down there after completing my PGC in Economic Development from the University of Oxford. I also hold a postgraduate certificate in Business and Management. I’m also a certified expert in anti-money laundering and cryptocurrencies.

“Xin chào, tôi là Raj, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Scallop”. (https://www.linkedin.com/in/bnkumar1)

Giới thiệu ngắn gọn về tôi: Tôi sống ở Oxford, Vương quốc Anh. Tôi đã hoàn thành chương trình PGC về Phát triển Kinh tế tại Đại học Oxford. Tôi cũng có chứng chỉ sau đại học về Kinh doanh và Quản lý. Tôi cũng là một chuyên gia được chứng nhận về chống rửa tiền và tiền điện tử.

Phần 1: Câu hỏi từ Saigontradecoin

1/ First Question: Could you give a brief on Scallop to our community? What type of vision and mission does Scallop have for the future?

“Bạn có thể giới thiệu sơ lược về Scallop cho cộng đồng của chúng tôi không? Scallop có tầm nhìn và sứ mệnh gì cho tương lai?’’

Raj Bagadi: Scallop is a one stop solution for cryptocurrency and banking services. It is a fintech ecosystem which securely houses fiat and crypto in one single app. Users can connect a hardware wallet and directly buy/sell crypto between the wallet and the bank accounts. This is the core solution that we provide.

To manage both fiat and digital assets, the Scallop ecosystem provides banking accounts, debit cards and hardware/software wallets, so that any type of transaction is possible – whether with crypto or fiat.

Our vision is to bring crypto and DeFi fully mainstream by providing the necessary tools for adoption. These tools are the banking products which can be found on our website (www.scallopx.com). One example is the Scallop Debit Card which allows users to purchase any good or service, online or in-store, with cryptocurrencies.

“Scallop là một giải pháp một cửa cho tiền điện tử và các dịch vụ ngân hàng. Đó là một hệ sinh thái fintech chứa fiat và tiền điện tử một cách an toàn trong một ứng dụng duy nhất. Người dùng có thể kết nối ví phần cứng và trực tiếp mua / bán tiền điện tử giữa ví và tài khoản ngân hàng. Đây là giải pháp cốt lõi mà chúng tôi cung cấp.

Để quản lý cả tài sản fiat và tài sản kỹ thuật số, hệ sinh thái Scallop cung cấp tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ và ví phần cứng / phần mềm để có thể thực hiện bất kỳ loại giao dịch nào – dù là tiền điện tử hay tiền pháp định.

Tầm nhìn của chúng tôi là mang tiền điện tử và DeFi hoàn toàn chính thống bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết để áp dụng. Các công cụ này là các sản phẩm ngân hàng có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi (www.scallopx.com). Một ví dụ là thẻ ghi nợ Scallop cho phép người dùng mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, trực tuyến hoặc tại cửa hàng, bằng tiền điện tử”.

2/ The Second Question: Do explain more about Scallop’s product.

“Bạn có thể giải thích thêm về sản phẩm của Scallop?’’

Raj Bagadi: Scallop provides 10 products, split between crypto and banking services. 

Our website name “ScallopX.com” is in reference to this. (X being the Roman numeral for 10).

Scallop’s ‘X’ products are: GBP/EU Bank Accounts, Earn Accounts, Scallop Chain,  NFT MarketPlace, Scallop Debit Cards, Scallop Pay (Payment Gateways).

Money transfer, Multi Currency wallets, Scallop Exchange, Scallop Hardware Wallet.

Collectively these products provide the tools for users to make any kind of transaction, in a secure manner, whether in fiat or crypto – all from our app or card.

“Scallop cung cấp 10 sản phẩm, phân chia giữa tiền điện tử và dịch vụ ngân hàng.

Tên trang web của chúng tôi “ScallopX.com” có liên quan đến điều này. (X là chữ số La Mã của 10).

Các sản phẩm ‘X’ của Scallop là: Tài khoản ngân hàng GBP / EU, Tài khoản kiếm tiền, Scallop Chain, NFT MarketPlace, Scallop Debit Cards, Scallop Pay (Cổng thanh toán).

Chuyển tiền, ví đa tiền tệ, sàn Scallop, ví cứng.

Nói chung, các sản phẩm này cung cấp các công cụ để người dùng thực hiện bất kỳ loại giao dịch nào, một cách an toàn, cho dù bằng tiền pháp định hay tiền điện tử – tất cả đều từ ứng dụng hoặc thẻ của chúng tôi.’’

3/ Question 3: Do share details on the token usage of $SCLP.

“Please chia sẻ chi tiết về việc sử dụng mã thông báo $SCLP”.

Raj Bagadi: Our token, SCLP,  is the core of the Scallop Ecosystem. It has functions both on the banking and crypto sides of the business.

For banking, you can stake SCLP to obtain an Elite Membership with Scallop – which will provide you with many benefits. Additionally, sign-up bonuses, referral bonuses, deposit bonuses, “Crypto-Back ” and many other rewards are paid in SCLP.

For the crypto side, you can pay transaction or exchange fees, pay monthly management fees, pay for proof-of-stake, loading/unloading fees and much more.

“Mã thông báo của chúng tôi, SCLP, là cốt lõi của Hệ sinh thái sò. Nó có các chức năng cả về ngân hàng và tiền điện tử của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, bạn có thể đặt cọc SCLP để có được Tư cách thành viên Ưu tú với Scallop – điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Ngoài ra, tiền thưởng đăng ký, tiền thưởng giới thiệu, tiền thưởng tiền gửi, “Crypto-Back” và nhiều phần thưởng khác được thanh toán bằng SCLP.

Đối với mặt tiền điện tử, bạn có thể trả phí giao dịch hoặc trao đổi, trả phí quản lý hàng tháng, thanh toán bằng chứng cổ phần, phí tải/bỏ tải và hơn thế nữa”.

4/ Question 4: Before jumping to the next part, we would like to know more about your core team?

“Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, chúng tôi muốn biết thêm về đội ngũ cốt lõi của bạn?”

Raj Bagadi: Our Core Team : 

Raj Bagadi  – Founder & CEO; Oxford Univ PGC, 10+ years exp in Global Fintech & Banking 

Mindy Bejawn – Co-Founder & COO; Oxford Univ PGC, 40 years exp in operations cryptography.

Pawan Pandey – VP Tech; Bits Pilani,LU, 25+ years exp in technology development

Erion Andoni – Certified AML specialist, Money laundering regulatory officer, 13+ years exp in compliance.

“Nhóm nòng cốt của chúng tôi gồm có:

Raj Bagadi – Người sáng lập & Giám đốc điều hành; Oxford Univ PGC, hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech & Ngân hàng Toàn cầu

Mindy Bejawn – Đồng sáng lập & COO; Oxford Univ PGC, 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mật mã.

Pawan Pandey – VP Tech; Bit Pilani, LU, hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển công nghệ

Erion Andoni – Chuyên gia AML được chứng nhận, Cán bộ quản lý phòng chống rửa tiền, hơn 13 năm tuân thủ”.

Phần 2: Câu hỏi chọn trước

Question 1: What is Scallop’s competitive advantage? Can you share with me some reasons why I should choose your Project instead of others?

“Câu hỏi 1: Lợi thế cạnh tranh của Scallop là gì? Bạn có thể chia sẻ cho tôi một số lý do tại sao tôi nên chọn dự án của bạn thay vì những người khác?”

Raj Bagadi: Usually crypto investors store their crypto in personal wallets and to use these in daily life they have to go through many apps to exchange crypto to fiat and withdraw in bank account . No application exists so far where users can buy/sell crypto directly from a hardware wallet to bank account in one app. 

Scallop aims to bring Crypto and DeFi into mainstream use through its own banking ecosystem.

“Thông thường các nhà đầu tư tiền điện tử lưu trữ tiền điện tử của họ trong ví cá nhân và để sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày, họ phải thông qua nhiều ứng dụng để trao đổi tiền điện tử thành tiền fiat và rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Cho đến nay, không có ứng dụng nào tồn tại nơi người dùng có thể mua / bán tiền điện tử trực tiếp từ ví phần cứng đến tài khoản ngân hàng trong một ứng dụng.

Scallop nhằm mục đích đưa crypto và DeFi vào sử dụng phổ biến thông qua hệ sinh thái ngân hàng của riêng mình”.

Question 2: What is your global expansion plan? Which market are you currently focusing on, or are you focusing on building and growing to get customers, users and partners? Do you consider Vietnam as a target market?

“Câu hỏi 2: Kế hoạch mở rộng toàn cầu của bạn là gì? Bạn hiện đang tập trung vào thị trường nào hoặc bạn đang tập trung xây dựng và phát triển để có được khách hàng, người dùng và đối tác? Bạn có coi Việt Nam là thị trường mục tiêu không?”

Raj Bagadi: Initially, we’ll be soft-launching our product in Europe, so the European market is our current focus. Yes, growth and customer acquisition are two primary targets for us. We want to quickly develop a strong presence, which will support us with our expansion plans to Asia and Oceania – currently scheduled for 2022. We have already begun the regulation processes for these two jurisdictions and we hope to complete it soon.

Vietnam is a great target market for us. A recent survey across 27 countries showed that Vietnam had the highest cryptocurrency adoption out of all of them, with 41% of people buying crypto. So, yes, it’s definitely a market that we are aware of and looking at very closely. we are planning to launch multi-currency wallets to world-wide users including Vietnam to buy and sell Crypto.

“Ban đầu, chúng tôi sẽ ra mắt nhẹ sản phẩm của mình ở châu Âu, vì vậy thị trường châu Âu là trọng tâm hiện tại của chúng tôi. Đúng vậy, tăng trưởng và thu hút khách hàng là hai mục tiêu chính của chúng tôi. Chúng tôi muốn nhanh chóng phát triển sự hiện diện mạnh mẽ, điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi với kế hoạch mở rộng sang châu Á và châu Đại Dương – hiện đang được lên kế hoạch vào năm 2022. Chúng tôi đã bắt đầu các quy trình quy định cho hai khu vực pháp lý này và chúng tôi hy vọng sẽ sớm hoàn thành”.

Việt Nam là một thị trường mục tiêu tuyệt vời đối với chúng tôi. Một cuộc khảo sát gần đây trên 27 quốc gia cho thấy Việt Nam có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất trong số tất cả các quốc gia đó, với 41% người mua tiền điện tử. Vì vậy Việt Nam chắc chắn là một thị trường mà chúng tôi đang xem xét rất kỹ lưỡng. chúng tôi đang có kế hoạch ra mắt ví đa tiền tệ cho người dùng trên toàn thế giới bao gồm cả Việt Nam để mua và bán tiền điện tử.’’

Question 3: NFT is extremely hot at the moment, do you plan to integrate NFT into Scallop project? If yes please let me know the details of your plan.

“Câu hỏi 3: NFT đang cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại, bạn có dự định tích hợp NFT vào dự án Scallop không? Nếu có, vui lòng cho tôi biết chi tiết về kế hoạch của bạn”.

Raj Bagadi: Yes, we believe NFTs are here to stay. Investors perceive value in them due to their scarcity and we’re beginning to see them now across many industries, not only gaming. They’re appearing in the sports, music and fashion worlds now, so we definitely won’t be neglecting them.

Scallop will have an aggregated marketplace. Using Scallop banking accounts or multi-currency wallets, users can directly trade NFTs on Scallop’s NFT Marketplace. For the first time anywhere, we will allow users to purchase NFTs directly with fiat!

“Có, chúng tôi tin rằng NFTs sẽ luôn ở lại. Các nhà đầu tư nhận thấy giá trị của chúng do sự khan hiếm của chúng và giờ đây chúng ta bắt đầu thấy chúng trên nhiều ngành, không chỉ trò chơi. Giờ đây, chúng đang xuất hiện trong thế giới thể thao, âm nhạc và thời trang, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng.

Scallop sẽ có một thị trường tổng hợp. Sử dụng tài khoản ngân hàng Scallop hoặc ví đa tiền tệ, người dùng có thể giao dịch trực tiếp NFT trên Scallop’s NFT Marketplace. Lần đầu tiên ở bất kỳ đâu, chúng tôi sẽ cho phép người dùng mua NFT trực tiếp bằng fiat!”

Question 4: Can you share with us your plans in the foreseeable future? And is there any upcoming event that you’re about to kick off?

“Câu hỏi 4: Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi dự định của bạn trong thời gian sắp tới không? Và có sự kiện nào sắp tới mà bạn sắp bắt đầu không?”

Raj Bagadi: In the coming years, Scallop’s aim is to overlay regulated blockchain on top of the banking ecosystem where people can directly communicate between fintech ecosystem and blockchain ecosystem.

We hope this will create a powerful digital ecosystem that makes people’s lives easier – this is the larger picture. We want to help them to manage their digital assets more efficiently and be able to use them in the real world properly. This is all to promote a more equitable financial system – which is our overall vision.

As for upcoming event, the IDO is on the 27th on Mahadao’s Mahalauncher which we are excited about. Post this there will be details on staking $SCLP.

“Trong những năm tới, mục tiêu của Scallop là phủ các blockchain được quản lý lên trên hệ sinh thái ngân hàng, nơi mọi người có thể giao tiếp trực tiếp giữa hệ sinh thái fintech và hệ sinh thái blockchain.

Chúng tôi hy vọng điều này sẽ tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số mạnh mẽ giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn – đây là bức tranh toàn cảnh hơn. Chúng tôi muốn giúp họ quản lý tài sản kỹ thuật số của mình hiệu quả hơn và có thể sử dụng chúng trong thế giới thực một cách hợp lý. Tất cả là để thúc đẩy một hệ thống tài chính công bằng hơn – đó là tầm nhìn tổng thể của chúng tôi.

Đối với sự kiện sắp tới, IDO sẽ diễn ra vào ngày 27 trên Mahadao’s Mahalauncher g. Bài đăng này sẽ có thông tin chi tiết về việc stake $SCLP”.

Question 5: There are lots of promising projects but they never launch their products. Can you show me some Scallop’s products that have been deployed?

“Có rất nhiều dự án hứa hẹn nhưng họ không bao giờ tung ra sản phẩm của mình. Bạn có thể chỉ cho tôi một số sản phẩm của Scallop đã được triển khai không?”

Raj Bagadi: Yes stay tuned, we will be sharing details on the products very soon! They are scheduled to launch in November, and we have a staking program that will go live next week along with our token listing on PancakeSwap on the 28th October.

Scallop launched its Hardwallet in Token 2049 event which is below

Vâng, hãy chú ý theo dõi, chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thông tin chi tiết về các sản phẩm! Họ dự kiến ra mắt vào tháng 11 và chúng tôi có chương trình đặt cược sẽ hoạt động vào tuần tới cùng với danh sách mã thông báo của chúng tôi trên PancakeSwap vào ngày 28 tháng 10.’’

Phần 3: Câu hỏi trực tiếp từ cộng đồng

@supequestion: NFTs is hot trending now, Do you have a play to have NFTs in your platform? If so, can you tell us the plans of your project in NFTs?

“NFTs đang là xu hướng nóng hiện nay, Bạn có chơi để có NFTs trong nền tảng của mình không? Nếu vậy, bạn có thể cho chúng tôi biết kế hoạch của dự án của bạn trong NFT không?”

Raj Bagadi: Scallop is the world’s first regulated defi powered banking app. The scallop fintech ecosystem is powered by several defi protocols in the backend eg Compound, Aave, dYdX, Anchor etc.

Scallop is working to launch its own NFT marketplace where users will be able to trade NFTs directly with fiat.

“Scallop là ứng dụng ngân hàng được hỗ trợ bởi defi được quản lý đầu tiên trên thế giới. Hệ sinh thái fintech sò điệp được cung cấp bởi một số giao thức defi trong phần phụ trợ, ví dụ như Compound, Aave, dYdX, Anchor, v.v.

Scallop đang làm việc để khởi chạy thị trường NFT của riêng mình, nơi người dùng có thể giao dịch NFT trực tiếp với fiat”.

@Mayyors: Almost 80% investors have just focused on price of token in short term instead of understanding the real value of the project. Can you tell us on motivations and benefits for investors to hold your token in long term?

“Gần 80% nhà đầu tư chỉ tập trung vào giá token trong ngắn hạn thay vì tìm hiểu giá trị thực của dự án. Bạn có thể cho chúng tôi biết động lực và lợi ích để các nhà đầu tư nắm giữ token của bạn lâu dài không?”

Raj Bagadi: Our token, SCLP,  is the core of the Scallop Ecosystem. It has functions both on the banking and crypto sides of the business.

For banking, you can stake SCLP to obtain an Elite Membership with Scallop – which will provide you with many benefits. Additionally, sign-up bonuses, referral bonuses, deposit bonuses, “Crypto-Back ” and many other rewards are paid in SCLP.

For the crypto side, you can pay transaction or exchange fees, pay monthly management fees, pay for proof-of-stake, loading/unloading fees and much more.

“Mã thông báo của chúng tôi, SCLP, là cốt lõi của hệ sinh thái. Nó có các chức năng cả về ngân hàng và tiền điện tử của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, bạn có thể đặt cọc SCLP để có được Tư cách thành viên Ưu tú với Scallop – điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Ngoài ra, tiền thưởng đăng ký, tiền thưởng giới thiệu, tiền thưởng tiền gửi, “Crypto-Back” và nhiều phần thưởng khác được thanh toán bằng SCLP.

Đối với mặt tiền điện tử, bạn có thể trả phí giao dịch hoặc trao đổi, trả phí quản lý hàng tháng, thanh toán bằng chứng cổ phần, phí bốc / dỡ hàng và hơn thế nữa”.

@siamattox1996: Staking programme is very important for any project, Can i stake your token? Do you have any plan of starting staking programme?

“Chương trình đặt cược rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào, Tôi có thể đặt cược mã thông báo của bạn không? Bạn có kế hoạch bắt đầu chương trình đặt cược không?”

Raj Bagadi: Yes, we will have a staking programme in place which will go live after the token launches. Users can stake SCLP Tokens anytime from 30 days till 4 years! The longer the staking period, the higher the APY will be. Unlike other staking programmes, users will also be able to claim staking rewards whenever they want – they’ll be available instantly for you to collect.

“Có, chúng tôi sẽ có một chương trình đặt cược tại chỗ sẽ hoạt động sau khi mã thông báo ra mắt. Người dùng có thể đặt cược SCLP Token bất cứ lúc nào từ 30 ngày đến 4 năm! Thời gian đặt cược càng dài, APY sẽ càng cao. Không giống như các chương trình đặt cược khác, người dùng cũng có thể yêu cầu phần thưởng đặt cược bất cứ khi nào họ muốn – chúng sẽ có sẵn ngay lập tức để bạn thu thập”.

@Nextlevael: Is your project backed up by any investors or ventures? who are your strategic partners and do you have enough funds?

Raj Bagadi: We are partnered with Ledger, Chainalysis, Fireblocks to reduce fraud and as per AML regulations we always share data with law enforcement agencies through Chainalsysis. For more details please check our website www.scallopx.com.

Scallop cards are issued by VISA and Scallop hardware wallets are issued by Ledger. 

In the near future, we have work-in-progress ongoing to partner with Terra, Aave Compound, Anchor and few more.

Our strategic partners include Blackedge capital, kKcoin labs, Bitcoin.com exchange, AU21, X21 etc …

“Chúng tôi hợp tác với Ledger, Chainalysis, Fireblocks để giảm gian lận và theo quy định của AML, chúng tôi luôn chia sẻ dữ liệu với các cơ quan thực thi pháp luật thông qua Chainalslysis. Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi www.scallopx.com.

Thẻ Scallop được phát hành bởi VISA và ví phần cứng của Sò được phát hành bởi Ledger.

Trong tương lai gần, chúng tôi đang tiến hành hợp tác với Terra, Aave Compound, Anchor và một số công ty khác”.

@FranklynKnudson: Can you give an overview of your Tokenomics, and the UTILITY of Token?

Raj Bagadi: As Scallop is a crypto banking application, SCLP token plays a key role in entire ecosystem.

SCLP token will have both crypto and banking use cases. 

Crypto use cases: pay transaction or exchange fees, pay monthly management fees, pay for Scallop Chain proof-of-stake, loading/unloading fees and more.

Banking use cases: Sign-up bonus, referral bonus, deposit bonus, “crypto back” rewards and more.

Scallop Tokenomics are given below:

https://medium.com/scallopx/sclp-tokenomics-3728dd29b41f

“Vì Scallop là một ứng dụng ngân hàng tiền điện tử, nên mã thông báo SCLP đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ sinh thái.

Mã thông báo SCLP sẽ có cả trường hợp sử dụng tiền điện tử và ngân hàng.

Các trường hợp sử dụng tiền điện tử: thanh toán phí giao dịch hoặc trao đổi, trả phí quản lý hàng tháng, thanh toán bằng chứng cổ phần của Scallop Chain, phí bốc / dỡ hàng và hơn thế nữa.

Các trường hợp sử dụng ngân hàng: Phần thưởng đăng ký, phần thưởng giới thiệu, phần thưởng tiền gửi, phần thưởng “trả lại tiền điện tử” và hơn thế nữa”.

Scallop Tokenomics được đưa ra dưới đây:

https://medium.com/scallopx/sclp-tokenomics-3728dd29b41f ‘’

Bài viết liên quan

Uniswap vượt khối lượng giao dịch 1 nghìn tỉ đô 

Uniswap đã đạt được hai cột mốc quan trọng trong tháng 5 với TOP 1 khối lượng giao dịch đạt 1 nghìn tỷ đô...

Coinshares: nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy ADA và DOT khi vốn cho BTC bị rút ra

Các nhà đầu tư tổ chức tích lũy thêm ADA và DOT Theo Coinshares, một nhà quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu...

Fantom Foundation tiết lộ đề xuất thay đổi sFTM và fUSD.

Fantom Foundation đã nhảy vào cuộc đua stablecoin với một đề xuất thay đổi sFTM và fUSD. Các tài sản rủi ro được làm tài...