Recap: AMA dự án Burnt Finance

Giới thiệu

Admin: Could you briefly introduce yourself?

“Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân?”

Burnt: Hi Everyone! I am Burnt Banksy, founder of burnt finance.

“Tôi là Burnt Banksy, Founder của Burnt Finance”

Darren: Hi STC Community! Great to be here. I am Burnt Chasiu and I am the BD Associate at Burnt Finance!

“Xin chào Cộng đồng STC! Thật tuyệt khi được ở đây. Tôi là Burnt Chasiu và tôi là Cộng tác viên BD tại Burnt Finance!”

Câu hỏi từ SaigonTradecoin

Câu hỏi 1: Could you tell us how the Burnt Banksy campaign started and describe what is Burnt Finance?

“Bạn có thể cho chúng tôi biết chiến dịch Burnt Banksy bắt đầu như thế nào và Burnt Finance là gì?”

Burnt: Yes, I first came into the limelight when we worked together to burn an authentic Banksy painting and turned it into an NFT. The act itself catapulted both us and our platform to the top of the NFT world in particular. We currently hold the record selling average NFT price on OpenSea for example which beat out other famous artists such as Beeple.

This performance was covered by international media such as Forbes, BBC, Bloomberg, and many more.

During this process of both minting and creating the Banksy NFT we ran into a number of issues. This included the slow transaction times, high gas fees, and also the bidding manipulation that occurs on current auction platforms.

So my team and I began to work together to build Burnt Finance which is an entirely decentralized protocol built on Solana that is able to support entirely decentralized auctions. On Burnt we are able to achieve over 50,000 transactions per second while the cost per transaction is less than $0.001 cents. Users can create any asset of their choice such as synthetics, NFTs and even new digital assets.

The platform will accommodate most major auction types ranging from English to Dutch and everything in between.

Burnt Finance was incubated by Injective and is backed by leading funds such as Alameda, Multicoin, Defiance, and many more.

“Vâng 🙂 Lần đầu tiên tôi bước vào ánh đèn sân khấu khi chúng tôi làm việc cùng nhau để đốt một bức tranh Banksy đích thực và biến nó thành NFT. Chính hành động này đã đưa cả chúng tôi và nền tảng của chúng tôi lên vị trí hàng đầu của thế giới NFT nói riêng. Chúng tôi hiện đang giữ kỷ lục giá NFT bán ra trung bình trên OpenSea, Chúng tôi đánh bại các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Beeple.

Màn trình diễn này đã được đưa tin bởi các phương tiện truyền thông quốc tế như Forbes, BBC, Bloomberg, và nhiều hơn nữa.

Trong quá trình đúc tiền và tạo Banksy NFT này, chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề. Điều này bao gồm thời gian giao dịch chậm, phí gas cao và cũng như thao túng đấu giá xảy ra trên các nền tảng đấu giá hiện tại.

Vì vậy, nhóm của tôi và tôi đã bắt đầu làm việc cùng nhau để xây dựng Burnt Finance, một giao thức hoàn toàn phi tập trung được xây dựng trên Solana có thể hỗ trợ các cuộc đấu giá hoàn toàn phi tập trung. Trên Burnt, chúng tôi có thể đạt được hơn 50.000 giao dịch mỗi giây trong khi chi phí cho mỗi giao dịch thấp hơn 0,001 xu. Người dùng có thể tạo bất kỳ tài sản nào mà họ lựa chọn, chẳng hạn như tài sản tổng hợp, NFT và thậm chí cả tài sản kỹ thuật số mới.

Nền tảng này sẽ cung cấp hầu hết các loại đấu giá chính khác nhau, từ tiếng Anh đến tiếng Hà Lan và mọi thứ ở giữa.

Burnt Finance do Injective ươm tạo và được hỗ trợ bởi các quỹ hàng đầu như Alameda, Multicoin, Defiance, và nhiều quỹ khác.”

Câu hỏi 2: What makes Burnt Finance different from other NFT marketplaces?

“Điều gì làm cho Burnt Finance khác biệt với các thị trường NFT khác?”

Burnt: The current auction space is riddled with a number of major issues. On one hand we have centralized entities that don’t protect privacy or user information in general. This leads to very slow transaction speeds and very high gas fees that make the entire process largely inaccessible.

We built Burnt Finance in order to bring about a platform that is both decentralized and easy to access for everyone.

Burnt Finance offers all users unrestricted access to host a variety of auctions ranging from English to Dutch.

Burnt Finance is an entirely decentralized protocol built on Solana so users can easily mint new synthetics or NFTs in just a few clicks. Burnt can process 50,000 transactions per second within a 400 millisecond block time which allows for a truly fast bidding process and reduces opportunities for bid manipulation.

Lastly, we have an unparalleled network of artists and creators who will host exclusive NFTs and synthetic drops on our platform.

So using Burnt is cheap, fast, easy, and provides access to assets that will not be available anywhere else. We are backed by some of the most famous funds and project CEOs as well.

“Không gian đấu giá hiện tại đang tồn tại một số vấn đề lớn. Một mặt, chúng tôi có các tổ chức tập trung không bảo vệ quyền riêng tư hoặc thông tin người dùng nói chung. Điều này dẫn đến tốc độ giao dịch rất chậm và phí gas rất cao khiến toàn bộ quá trình không thể truy cập được.

Chúng tôi đã xây dựng Burnt Finance để mang lại một nền tảng vừa phi tập trung vừa dễ truy cập cho tất cả mọi người.

Burnt Finance cung cấp cho tất cả người dùng quyền truy cập không hạn chế để tổ chức nhiều cuộc đấu giá khác nhau, từ tiếng Anh đến tiếng Hà Lan.

Burnt Finance là một giao thức hoàn toàn phi tập trung được xây dựng trên Solana để người dùng có thể dễ dàng tạo ra các tổng hợp hoặc NFT mới chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Burnt có thể xử lý 50,000 giao dịch mỗi giây trong thời gian khối 400 mili giây cho phép quy trình đặt giá thầu thực sự nhanh chóng và giảm cơ hội thao túng giá thầu.

Cuối cùng, chúng tôi có một mạng lưới nghệ sĩ và người sáng tạo vô song, những người sẽ tổ chức các NFT độc quyền và các phần mềm tổng hợp trên nền tảng của chúng tôi.

Vì vậy, việc sử dụng Burnt rất rẻ, nhanh chóng, dễ dàng và cung cấp quyền truy cập vào các tài sản không có ở bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi cũng được hỗ trợ bởi một số quỹ nổi tiếng nhất và các giám đốc điều hành dự án.”

Câu hỏi 3:  Tell us more about your investors for the Series A fundraise, how did you select them?

“Hãy cho chúng tôi biết thêm về các nhà đầu tư của bạn trong đợt gây quỹ Series A, bạn đã chọn họ như thế nào?”

Burnt: Yes!.

As some of you may know, we just raised 8M for our series A!

We’ve selected each and every one of them because of the strategic value they can provide to our vision of bringing the Decentralized Future for Web3 Assets. We’ve chosen our lead investor, Animoca Brands because we are looking to expand our GameFi initiatives.

“Đúng!.

Như một số bạn có thể biết, chúng tôi vừa huy động 8M$ cho Series A của mình!

Chúng tôi đã chọn từng người trong số họ vì giá trị chiến lược mà họ có thể cung cấp cho tầm nhìn của chúng tôi trong việc mang lại Tương lai phi tập trung cho Nội dung Web3. Chúng tôi đã chọn Animoca Brands làm lead Investor của mình, vì chúng tôi đang tìm cách mở rộng các sáng kiến GameFi của mình.”

Câu hỏi 4: What is the future vision for Burnt Finance?

“Tầm nhìn tương lai cho Burnt Finance là gì?”

Burnt: Our long-term plan is an eventual release of an Defi protocol, incorporating liquidity mining with staking & NFT Incentives, and building an ecosystem that supports cross chain auctions. We want to grow past NFT auctions and unlock liquidity for NFTS.

“Kế hoạch dài hạn của chúng tôi là phát hành giao thức Defi, kết hợp khai thác thanh khoản với đặt cược & Khuyến khích NFT và xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đấu giá chuỗi chéo. Chúng tôi muốn phát triển các phiên đấu giá NFT trước đây và mở khóa thanh khoản cho NFTS”

Câu hỏi 5: Before you start chatting with questions, could you please share with the community about your website and social media channels so they can make sure to follow you and stay updated on your progress?

“Trước khi bắt đầu trò chuyện với các câu hỏi, bạn có thể vui lòng chia sẻ với cộng đồng về trang web và các kênh truyền thông xã hội của mình để họ có thể chắc chắn theo dõi bạn và cập nhật về tiến trình của bạn không?”

Darren: 

Twitter: twitter.com/BurntFinance

Telegram: t.me/burntfinance

Discord Username: discord.com/invite/burntfinance

Youtube: www.youtube.com

Twitter: twitter.com/BurntFinance

The latest Tweets from Burnt Finance (@BurntFinance). The Decentralized Future for Web3 Assets

www.burnt.com

Câu hỏi chọn trước

Câu hỏi 1 From Kim Hang: To develop a project, the main priority is to have enough capital first. Does your team have the financial means to undertake this project? Do you have enough funds to grow? Can you tell us how profitable your project is?

“Để phát triển một dự án, ưu tiên hàng đầu là phải có đủ vốn. Nhóm của bạn có đủ tài chính để thực hiện dự án này không? Bạn có đủ vốn để phát triển không? Bạn có thể cho chúng tôi biết dự án của bạn mang lại lợi nhuận như thế nào không?”

Burnt: Our team has raised substantial capital from reputable investors – check out the Tech crunch article here: Burnt Finance Series A.  https://techcrunch.com/2022/01/17/burnt-finance-raises-8m-led-by-animoca-brands-launches-defi-oriented-nft-marketplace. We have more than enough funds to grow, develop and scale Burnt Finance. It’s a really exciting time to be in this space now!

“Nhóm của chúng tôi đã huy động được số vốn đáng kể từ các nhà đầu tư có uy tín – hãy xem bài viết về Tech crunch tại đây: Burnt Finance Series A. Chúng tôi có đủ quỹ để phát triển, và mở rộng quy mô của Burnt Finance. Đó là khoảng thời gian thực sự thú vị khi ở trong không gian này ngay bây giờ!”

Câu hỏi 2 From Dinh Long: How has the experience and background of your team been effective in the success of your project so far and how do you aim to revolutionize the field of blockchain and NFT?

“Cho đến nay, kinh nghiệm và nền tảng của nhóm bạn đã mang lại hiệu quả như thế nào đối với sự thành công của dự án và bạn đặt mục tiêu cách mạng hóa lĩnh vực blockchain và NFT như thế nào?”

Burnt: Our team is the most dedicated and passionate team in Web3. We’re all laser focused on building Burnt Finance and introducing the decentralized future to web3 assets. 90% of the team are engineers, which contributes to our ability to scale and bring to market new features and products, which we are really excited about!

“Nhóm của chúng tôi là nhóm tận tâm và đam mê nhất trong Web3. Tất cả chúng tôi đều tập trung vào việc xây dựng Burnt Finance và giới thiệu tương lai phi tập trung cho nội dung web3. 90% đội ngũ là kỹ sư, điều này góp phần vào khả năng mở rộng quy mô và đưa ra thị trường các tính năng và sản phẩm mới, điều mà chúng tôi thực sự hào hứng!”

Câu hỏi 3 From Hoang: What is your global expansion plan? Which market are you currently focusing on, or are you focusing on building and growing to get customers, users and partners? Do you consider Vietnam as a target market?

“Kế hoạch mở rộng toàn cầu của bạn là gì? Bạn hiện đang tập trung vào thị trường nào hoặc bạn đang tập trung xây dựng và phát triển để có được khách hàng, người dùng và đối tác? Bạn có coi Việt Nam là thị trường mục tiêu không?”

Darren: We are focusing on building the best features and products so that people all around the world can get involved in the decentralized future for web3 assets. Vietnam is an important market for us – which is why we are so happy to conduct this AMA with you all!

“Chúng tôi đang tập trung vào việc xây dựng các tính năng và sản phẩm tốt nhất để mọi người trên toàn thế giới có thể tham gia vào tương lai phi tập trung cho nội dung web3. Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi – đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui khi được tiến hành AMA này với tất cả các bạn!”

Câu hỏi 4 From Thanh Lam: Burnt Finance is built on Solana, why did you choose to build on Solana instead of public chains? What are the positive features that Solana offers over tokens & NFTs within Burnt Finance?

“Burnt Finance được xây dựng trên Solana, tại sao bạn lại chọn xây dựng trên Solana thay vì các chuỗi công khai? Các tính năng tích cực mà Solana cung cấp đối với mã thông báo và NFT trong Burnt Finance là gì?”

Burnt: Solana allows us to process 50,000 transactions/ second within a 400ms block time, allowing for a truly fast bidding process that significantly reduces the opportunity for bid manipulation. Average transaction fees are ~$0.00005, which removes friction deriving from gas fees.

Additionally, the solana ecosystem has been instrumental in our progress and growth. We have received the solana grant and their resources provided are second to none. Additionally Solana’s wormhole bridge allows us to bridge over ethereum assets to further expand our reach.

“Solana cho phép chúng tôi xử lý 50,000 giao dịch / giây trong thời gian khối 400ms, cho phép quá trình đặt giá thầu thực sự nhanh chóng làm giảm đáng kể cơ hội thao túng giá thầu. Phí giao dịch trung bình là ~ $0.00005, loại bỏ ma sát phát sinh từ phí gas.

Ngoài ra, hệ sinh thái solana đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được tài trợ solana và tài nguyên của họ được cung cấp không ai sánh kịp. Ngoài ra, cầu nối của Solana cho phép chúng tôi kết nối qua các tài sản ethereum để mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng tôi.”

Câu hỏi 5 From Cao: Security is the most important thing to consider want starting up a project, how secured is this project for users and investors?

“Bảo mật là điều quan trọng nhất cần xem xét khi bắt đầu một dự án, dự án này được đảm bảo như thế nào đối với người dùng và nhà đầu tư?”

Burnt: Solana has been audited by a Fortune 500-preferred security firm in order to offer iron-clad immutability for global scale. Solana is utilized by a number of prominent projects and currently helps secure billions of dollars.

Burnt Finance’s security and reliability are our top priorities. If security researchers or anyone within the Burnt Finance community is able to detect vulnerabilities within the protocol, they will be entitled to a generous BURNT bug bounty which can help to further incentivize good behavior within the ecosystem. We will also be undergoing a number of security audits by leading firms such as Peckshield.

“Solana đã được kiểm toán bởi một công ty bảo mật được Fortune 500 ưa thích để cung cấp tính bất biến vững chắc cho quy mô toàn cầu. Solana được sử dụng bởi một số dự án nổi bật và hiện đang giúp bảo đảm hàng tỷ đô la.

Bảo mật và độ tin cậy của Burnt Finance là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu các nhà nghiên cứu bảo mật hoặc bất kỳ ai trong cộng đồng Burnt Finance có thể phát hiện ra các lỗ hổng trong giao thức, họ sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng phát hiện lỗi $BURNT hào phóng có thể giúp khuyến khích hơn nữa hành vi tốt trong hệ sinh thái. Chúng tôi cũng sẽ trải qua một số cuộc kiểm tra bảo mật bởi các công ty hàng đầu như Peckshield.”

Câu hỏi trực tiếp

Question 1: What auction type is NOT supported on Burnt Finance?

@Hidden: American Auction

Question 2: What is Burnt Banksy’s favorite non-alcoholic beverage of choice?

@Elin_brunson: Red bull

Question 3: Why is Burnt Banksy called Burnt Banksy?

@enthousiasta:  He lit a Banksy piece on fire

Question 4: What is the name of our mainnet?

@Lilian_tate_97: Inferno

Question 5: Which one of these is a channel on the Burnt Finance Discord?

@Nereida_leeper_83: Fire-memes

Đọc thêm: Recap: AMA dự án Torum

Bài viết liên quan

Uniswap vượt khối lượng giao dịch 1 nghìn tỉ đô 

Uniswap đã đạt được hai cột mốc quan trọng trong tháng 5 với TOP 1 khối lượng giao dịch đạt 1 nghìn tỷ đô...

Coinshares: nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy ADA và DOT khi vốn cho BTC bị rút ra

Các nhà đầu tư tổ chức tích lũy thêm ADA và DOT Theo Coinshares, một nhà quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu...

Fantom Foundation tiết lộ đề xuất thay đổi sFTM và fUSD.

Fantom Foundation đã nhảy vào cuộc đua stablecoin với một đề xuất thay đổi sFTM và fUSD. Các tài sản rủi ro được làm tài...