Recap: AMA dự án Torum

Giới thiệu

Admin: Could you briefly introduce yourself?

“Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân?”

Jayson: Thanks for having me here, everyone!

It’s a great pleasure to be sharing my project, Torum to the STC community!

I am Jayson, the CMO of Torum. I have joined the crypto space back in 2017 through an introduction by a close friend.

It was the time when the price of Bitcoin was in $1,500, so I joined in pretty early. After the 2018 bear run started, the same friend discussed the idea of a social network for crypto users. And here we are today!

“Cảm ơn vì đã cho tôi có mặt ở đây, tất cả mọi người!

Rất vui được chia sẻ dự án của tôi, Torum đến cộng đồng STC!

Tôi là Jayson, CMO của Torum. Tôi đã tham gia không gian tiền điện tử vào năm 2017 qua lời giới thiệu của một người bạn thân.

Đó là thời điểm giá Bitcoin ở mức 1.500 đô la, vì vậy tôi đã tham gia khá sớm. Sau khi đợt gấu 2018 bắt đầu, cùng một người bạn đã thảo luận về ý tưởng mạng xã hội dành cho người dùng tiền điện tử. Và chúng ta ở đây ngày hôm nay!”

Câu hỏi từ SaigonTradecoin

Câu hỏi 1: Could you briefly introduce Torum and tell us more about the vision behind Torum. The reason why you launched it?

“Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về Torum và cho chúng tôi biết thêm về tầm nhìn đằng sau Torum. Lý do tại sao bạn đưa ra nó?”

Jayson: Torum is a Web3 integrated SocialFi ecosystem (Social + NFT + DeFi + Metaverse) that is specially designed for cryptocurrency users.

Our vision has always been clear: To build Torum as the leading social media platform in the crypto & blockchain industry.

Torum is a grassroot movement that was founded to connect worldwide cryptocurrency users. Back in 2018, we found that newcomers are easy targets for scammers due to their huge knowledge gap difference. It’s hard to differentiate a legit project and a scam. I am sure everyone would agree, especially since the rise of NFT and GameFi.

Projects were under pressure to invest a lot into marketing and struggled to find the most cost-effective way to build a community and user base. The founders of Torum believe that only when both projects and community can connect together under a single ecosystem, we can build a long-term solution to both issues.

Hence, we founded Torum in 2018, which is the short form of “Tokenized Forum”.

“Torum là một hệ sinh thái SocialFi tích hợp Web3 (Social + NFT + DeFi + Metaverse) được thiết kế đặc biệt cho người dùng tiền điện tử.

Tầm nhìn của chúng tôi luôn rõ ràng: Xây dựng Torum trở thành nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử & blockchain.

Torum là một phong trào cơ bản được thành lập để kết nối những người dùng tiền điện tử trên toàn thế giới. Trở lại năm 2018, chúng tôi nhận thấy rằng những người mới đến là mục tiêu dễ dàng cho những kẻ lừa đảo do chênh lệch kiến thức quá lớn của họ. Thật khó để phân biệt một dự án hợp pháp và một dự án lừa đảo. Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ đồng ý, đặc biệt là kể từ sự nổi lên của NFT và GameFi.

Các dự án chịu áp lực đầu tư rất nhiều vào tiếp thị và vật lộn để tìm ra cách hiệu quả nhất về chi phí để xây dựng cộng đồng và cơ sở người dùng. Những người sáng lập Torum tin rằng chỉ khi cả hai dự án và cộng đồng có thể kết nối với nhau dưới một hệ sinh thái duy nhất, chúng tôi mới có thể xây dựng một giải pháp lâu dài cho cả hai vấn đề.

Do đó, chúng tôi đã thành lập Torum vào năm 2018, đây là hình thức ngắn gọn của “Diễn đàn mã hóa””.

Câu hỏi 2: Tell us more about the team behind Torum and how your experience led you here?

“Hãy cho chúng tôi biết thêm về đội ngũ đằng sau Torum và kinh nghiệm của bạn đã dẫn bạn đến đây như thế nào?”

Jayson: Started from only 5 founding members, Torum is now joined by 38 members from 8 countries, consisting of Malaysia, India, Turkey, Nigeria, New Zealand, Brazil, Hong Kong, and Nepal.

As mentioned, Torum is a grassroot movement. So, there were no big VCs backing, no top advisors, but only 5 of us to build the platform.

The process took some time, but we eventually make it.

Our CEO, Ah Go is a micro KOL and blockchain speaker from Malaysia. Nagendra Kumar who previously worked in Consensys. Vishal Gupta who is one of the earliest members and core developers of Polygon (formerly MATIC).

It might be hard to introduce all of us one by one in such a short session. To have a complete picture of the team, please have a look at the “Team” section in our intro page: intro.torum.com.

All team members are doxxed and you can find us on all social media.

“Khởi đầu chỉ với 5 thành viên sáng lập, Torum hiện có sự tham gia của 38 thành viên đến từ 8 quốc gia, bao gồm Malaysia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, New Zealand, Brazil, Hong Kong và Nepal.

Như đã đề cập, Torum là một phong trào cỏ. Vì vậy, không có VC lớn ủng hộ, không có cố vấn hàng đầu, mà chỉ có 5 người chúng tôi xây dựng nền tảng

Quá trình này mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thực hiện được

Giám đốc điều hành của chúng tôi, Ah Go là một diễn giả micro KOL và blockchain đến từ Malaysia. Nagendra Kumar, người trước đây đã làm việc trong Consensys. Vishal Gupta là một trong những thành viên sớm nhất và là nhà phát triển cốt lõi của Polygon (trước đây là MATIC)

Có thể khó để giới thiệu tất cả chúng ta từng người một trong một buổi học ngắn như vậy. Để có bức tranh toàn cảnh về đội, vui lòng xem phần “Đội” trong trang giới thiệu của chúng tôi: intro.torum.com.”

Câu hỏi 3: Can you share with us Torum’s competitive advantage? And why should I choose your platform over the ones out there?

“Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về lợi thế cạnh tranh của Torum không? Và tại sao tôi nên chọn nền tảng của bạn thay vì những nền tảng ngoài kia?”

Jayson: First, Torum already has 4 products launched in the market.

We’ve got:

Torum Social Media: a social media platform with over 200K users

Torum Finance: the first social-integrated yield farming platform

Torum NFT Marketplace – A marketplace for crypto artists to mint, collect, trade and showcase NFTs all in one place

Torum Avatar NFT – the first PFP Avatars, integrated in a Social Metaverse

So, we’ve a solid track record of continuously building and delivering.

Launched in 2020 July, our SocialFi ecosystem now has over 200,000 users from all countries, including the US, Switzerland, India, Australia, etc, who are building the ecosystem together with us.

It’s also notable that Torum is backed by Huobi and KuCoin, which paves the way for us to get listed on their exchanges. This opens up many possibilities and connections that we can never imagine.

We’ve a track record of building the project for over 3 years with a solid understanding of how to build a SocialFi project. So, if a new team is venturing into social, they will need to go through the same road that we’ve faced previously. So, we’re 3 years ahead of them already.

“Đầu tiên, Torum đã có 4 sản phẩm được tung ra thị trường.

Chúng tôi đã có:

Torum Social Media: một nền tảng truyền thông xã hội với hơn 200 nghìn người dùng

Torum Finance: nền tảng canh tác năng suất tích hợp xã hội đầu tiên

Torum NFT Marketplace – Một thị trường dành cho các nghệ sĩ tiền điện tử để đúc, thu thập, giao dịch và giới thiệu NFT tất cả ở một nơi

Torum Avatar NFT – Hình đại diện PFP đầu tiên, được tích hợp trong một Metaverse xã hội

Vì vậy, chúng tôi có một thành tích vững chắc về việc liên tục xây dựng và cung cấp.

Ra mắt vào tháng 7 năm 2020, hệ sinh thái SocialFi của chúng tôi hiện có hơn 200.000 người dùng từ tất cả các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Úc, v.v., những người đang xây dựng hệ sinh thái cùng với chúng tôi.

Cũng đáng chú ý là Torum được hỗ trợ bởi Huobi và KuCoin, điều này mở đường cho chúng tôi được niêm yết trên các sàn giao dịch của họ. Điều này mở ra nhiều khả năng và kết nối mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được

Chúng tôi có thành tích xây dựng dự án trong hơn 3 năm với sự hiểu biết vững chắc về cách xây dựng dự án SocialFi. Vì vậy, nếu một nhóm mới mạo hiểm tham gia vào hoạt động xã hội, họ sẽ cần phải đi qua con đường giống như chúng ta đã đối mặt trước đây. Vì vậy, chúng ta đã đi trước họ 3 năm.”

Câu hỏi 4: What is Torum’s current goal? We want to know more about the things you’ve achieved and the milestones you’re working towards!

Jayson: Torum has 3 main goals for 2022

(i) Becoming the leading SocialFi project of the crypto industry

(ii) Get Torum (XTM) listed on at least 2 Tier 1 exchanges

(iii) Connect at least 1,000,000 users through Torum

In 2021, we’ve accumulated 200,000 users, secured strategic investment from Huobi Ventures and KuCoin Labs, get Torum listed on Huobi and KuCoin, and achieved $2.9M financing rounds.

In 2022, we will be introducing our very first mobile app, new monetizations (with XTM utility in mind) and project onboarding to pave the way for the 3 main goals we have. And, we can’t wait to invite everyone in the STC community to join us!

“Mục tiêu hiện tại của Torum là gì? Chúng tôi muốn biết thêm về những điều bạn đã đạt được và những cột mốc quan trọng mà bạn đang hướng tới!

Torum có 3 mục tiêu chính cho năm 2022

(i) Trở thành dự án SocialFi hàng đầu của ngành tiền điện tử

(ii) Nhận Torum (XTM) được niêm yết trên ít nhất 2 sàn giao dịch Cấp 1

(iii) Kết nối ít nhất 1.000.000 người dùng thông qua Torum

Vào năm 2021, chúng tôi đã tích lũy được 200.000 người dùng, đảm bảo khoản đầu tư chiến lược từ Huobi Ventures và KuCoin Labs, đưa Torum được niêm yết trên Huobi và KuCoin và đạt được 2,9 triệu vòng tài trợ

Vào năm 2022, chúng tôi sẽ giới thiệu ứng dụng di động đầu tiên của mình, cách kiếm tiền mới (có lưu ý đến tiện ích XTM) và việc tham gia dự án để mở đường cho 3 mục tiêu chính mà chúng tôi có. Và, chúng tôi rất nóng lòng được mời mọi người trong cộng đồng STC tham gia cùng chúng tôi!”

Câu hỏi 5: Before you start chatting with questions, could you please share with the community about your website and social media channels so they can make sure to follow you and stay updated on your progress?

Jayson: You may find us here: www.torum.com

We’ve recently launch our Vietnamese community on Telegram. If you are interested to join Torum, make sure to join the group, build an account on Torum and mention me in our Vietnam group. I will personally get you a gift on the platform!

Be sure to join here:  t.me/torum_official_group_vt

“Các bạn có thể tìm thấy chúng tôi ở đây: www.torum.com

Liên kết chính thức

Gần đây, chúng tôi đã ra mắt cộng đồng người Việt Nam trên Telegram. Nếu bạn muốn tham gia Torum, hãy đảm bảo tham gia nhóm, tạo tài khoản trên Torum và đề cập đến tôi trong nhóm Việt Nam của chúng tôi. Cá nhân tôi sẽ nhận được cho bạn một món quà trên nền tảng!

Hãy chắc chắn tham gia tại đây: t.me/torum_official_group_vt

Câu hỏi chọn trước

Câu hỏi 1: To develop a project, the main priority is to have enough capital first. Does your team have the financial means to undertake this project? Do you have enough funds to grow? Can you tell us how profitable your project is?

“Để phát triển một dự án, ưu tiên hàng đầu là phải có đủ vốn. Nhóm của bạn có đủ tài chính để thực hiện dự án này không? Bạn có đủ vốn để phát triển không? Bạn có thể cho chúng tôi biết dự án của bạn mang lại lợi nhuận như thế nào không?”

Jayson: Yes, we do. So far, we’ve raised over $2.9M USD. For a start, this amount is enough to carry us to the next phase.

The profitability of a SocialFi project like Torum is more than most can imagined. In our SocialFi ecosystem, there are Social, DeFi, NFT and Metaverse elements, where each empowers different types of user base to the ecosystem.

The key here is building a consistent growth traction for the ecosystem, and then introducing the monetizations along the way. We’ve got a solid track of users so far, so in 2022, monetization will be one of our core focuses to bring Torum to the next level.

If you wanna know how profitable Torum can be, just look at Facebook and Twitter.

If a centralized social media platform can do it, a Web 3 integrated SocialFi project like us can too.

“Có, chúng tôi làm. Cho đến nay, chúng tôi đã huy động được hơn 2,9 triệu đô la Mỹ. Để bắt đầu, số tiền này đủ để đưa chúng ta đến giai đoạn tiếp theo.

Khả năng sinh lời của một dự án SocialFi như Torum nhiều hơn những gì hầu hết mọi người có thể tưởng tượng. Trong hệ sinh thái SocialFi của chúng tôi, có các phần tử Social, DeFi, NFT và Metaverse, nơi mỗi phần tử trao quyền cho các loại cơ sở người dùng khác nhau cho hệ sinh thái.

Chìa khóa ở đây là xây dựng lực kéo tăng trưởng nhất quán cho hệ sinh thái và sau đó giới thiệu các phương thức kiếm tiền trong quá trình thực hiện. Cho đến nay, chúng tôi đã có một lượng người dùng theo dõi vững chắc, vì vậy vào năm 2022, kiếm tiền sẽ là một trong những trọng tâm cốt lõi của chúng tôi để đưa Torum lên một tầm cao mới.

Nếu bạn muốn biết Torum có thể mang lại lợi nhuận như thế nào, chỉ cần nhìn vào Facebook và Twitter.

Nếu một nền tảng truyền thông xã hội tập trung có thể làm được điều đó, thì một dự án SocialFi tích hợp Web 3 như chúng tôi cũng có thể làm được.”

Câu hỏi 2: What makes Torum different and more democratic than others social networking sites like Facebook or Twitter? Do you collect users’ information also track users‘movements and routines? How decentralized your platform is?

“Điều gì làm cho Torum khác biệt và dân chủ hơn các trang mạng xã hội khác như Facebook hay Twitter? Bạn có thu thập thông tin của người dùng cũng như theo dõi hành động và thói quen của người dùng không? Nền tảng của bạn phi tập trung như thế nào?”

Jayson: Tracking is actually fine, but only with the permission of the community. The key here is permission. And that’s what Web3 projects like Torum strives for.

At the moment, our social media platform is built with a Web2 framework, but we never poke our noses around our community activity. We feel that building an entire Web3 product is not the way to go as people are yet used to it.

So, we start with a Web3 integrated platform and then gradually transform into a fully Web3 ecosystem phase by phase. So far, the strategy has empowered us with lots of growth potential, which is promising.

“Theo dõi thực tế là tốt, nhưng chỉ khi được sự cho phép của cộng đồng. Chìa khóa ở đây là sự cho phép. Và đó là điều mà các dự án Web3 như Torum luôn phấn đấu.

Hiện tại, nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi được xây dựng với khung Web2, nhưng chúng tôi không bao giờ chú ý đến hoạt động cộng đồng của mình. Chúng tôi cảm thấy rằng việc xây dựng toàn bộ sản phẩm Web3 không phải là cách để mọi người chưa quen với nó.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu với một nền tảng tích hợp Web3 và sau đó dần dần chuyển đổi thành một hệ sinh thái Web3 hoàn chỉnh theo từng giai đoạn. Cho đến nay, chiến lược này đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều tiềm năng phát triển, đầy hứa hẹn.”

Câu hỏi 3: Marketing and partnership are really crucial to any projects because it reinforces and spread the incredibility of that project. Can you list several well-known partners? What will you execute to keep long-term holders as well as investors?

“Tiếp thị và quan hệ đối tác thực sự rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào vì nó củng cố và lan tỏa tính khả nghi của dự án đó. Bạn có thể liệt kê một số đối tác nổi tiếng? Bạn sẽ thực hiện điều gì để giữ những người nắm giữ dài hạn cũng như các nhà đầu tư?”

Jayson: We’ve got Huobi Ventures and KuCoin Labs as our exclusive partners.

Followed by AU21, M6, Consensus Lab, DFG, which provides Torum with resources from the East and West.

Followed by our ecosystem partners like Poly Network and Kylin Network.

As for the 2nd part of the question, we are going to introduce new monetizations and then channel the value back to the community in 2022.

“Chúng tôi có Huobi Ventures và KuCoin Labs là đối tác độc quyền của mình

Tiếp theo là AU21, M6, Phòng thí nghiệm đồng thuận, DFG, cung cấp cho Torum các nguồn tài nguyên từ Đông và Tây

Tiếp theo là các đối tác hệ sinh thái của chúng tôi như Poly Network và Kylin Network

Đối với phần thứ 2 của câu hỏi, chúng tôi sẽ giới thiệu các cách kiếm tiền mới và sau đó chuyển giá trị trở lại cộng đồng vào năm 2022.”

Câu hỏi 4: What are the utilities of $XTM token? Could you please mention some advantages of holding $XTM in the long-term? Will there be some kinds of Burning/Buyback programs?

“Các tiện ích của mã thông báo $ XTM là gì? Bạn có thể vui lòng nêu một số lợi thế của việc nắm giữ $ XTM trong dài hạn? Sẽ có một số loại chương trình Ghi / Mua lại?”

Jayson:

First, you can use XTM to buy and sell NFTs on Torum NFT Marketplace. All XTM proceeds from the marketplace will then be accumulated and burned from the market: nft.torum.com.

Second, you may use XTM to purchase gifts and tip users on Torum. With more than 200K users on Torum, it’s one of the biggest utility that continuously drives demand for XTM: www.torum.com.

Third, we can use XTM to purchase Avatar NFT, which is the specialized identity of users in the Metaverse. We have already completed two Avatar NFT sale, Genesis and Squid Game. Our Squid Game series was concluded in less than 24 hours, which is a solid demand for XTM: avatar.torum.com.

In future, Torum will develop a DAO model to ensure that XTM holders can vote on development proposals and decide on the future of the project with the team. Or better, you can vote for your favorite coin to be integrated to Torum for unique features for portfolio and price tracking.

As Torum grows bigger, the project will also design new utility gamification for XTM, such as an Ads system that requires bidding with XTM (akin to Brave).

“Đầu tiên, bạn có thể sử dụng XTM để mua và bán NFT trên Torum NFT Marketplace. Tất cả số tiền thu được từ XTM sau đó sẽ được tích lũy và đốt từ thị trường: nft.torum.com

Thứ hai, bạn có thể sử dụng XTM để mua quà tặng và mách nước cho người dùng trên Torum. Với hơn 200 nghìn người dùng trên Torum, đây là một trong những tiện ích lớn nhất liên tục thúc đẩy nhu cầu về XTM: www.torum.com.

Thứ ba, chúng tôi có thể sử dụng XTM để mua Avatar NFT, đây là danh tính chuyên biệt của người dùng trong Metaverse. Chúng tôi đã hoàn thành hai đợt bán Avatar NFT, Genesis và Squid Game. Loạt trò chơi Squid Game của chúng tôi đã được kết thúc sau chưa đầy 24 giờ, đây là một nhu cầu vững chắc cho XTM: https://avatar.torum.com/

Trong tương lai, Torum sẽ phát triển mô hình DAO để đảm bảo rằng những người nắm giữ XTM có thể bỏ phiếu về các đề xuất phát triển và quyết định về tương lai của dự án với nhóm. Hoặc tốt hơn, bạn có thể bình chọn cho đồng xu yêu thích của bạn được tích hợp vào Torum để có các tính năng độc đáo cho danh mục đầu tư và theo dõi giá.

Khi Torum phát triển lớn hơn, dự án cũng sẽ thiết kế trò chơi hóa tiện ích mới cho XTM, chẳng hạn như hệ thống Quảng cáo yêu cầu đặt giá thầu với XTM (tương tự như Brave).”

Câu hỏi 5: Can you explain how your Tokenomics are distributed? Does the monthly release token in bulk have much effect on the token price? And what is the team’s token burn route to reduce supply? As I see now, the amount of tokens burned is not much, mainly through selling NFTs, giving gifts…

Torum tiên phong trong socialFi Metaverse

This should provide a clear picture of our tokenomics.

We are going to introduce different monetizations like the Ads that I have mentioned and contribute a % of the proceeds into token burning. With the number of users that Torum possess, any new utility is going to contribute massively into the token burning event.

“Điều này sẽ cung cấp một bức tranh Chi tiết về tokenomics của chúng tôi. Cả nhà cùng tham khảo ha.

Chúng tôi sẽ giới thiệu các cách kiếm tiền khác nhau như Quảng cáo mà tôi đã đề cập và đóng góp 1 % số tiền thu được vào việc đốt mã thông báo. Với số lượng người dùng mà Torum sở hữu, bất kỳ tiện ích mới nào cũng sẽ đóng góp lớn vào sự kiện Đốt mã thông báo.”

Câu hỏi trực tiếp

Question 1 from @DanutaGough: Too many projects promise magic but never release any working product or prove any revenue, Within a short/long time of release. Is your project also like this? If not can u tell us, What makes your project different from other projects?

“Quá nhiều dự án hứa hẹn điều kỳ diệu nhưng không bao giờ phát hành bất kỳ sản phẩm hoạt động hoặc chứng minh có bất  doanh thu nào, Trong một thời gian ngắn  dài phát hành. Dự án của bạn cũng như thế này phải không? Nếu không, bạn có thể cho chúng tôi biết, Điều gì làm cho dự án của bạn khác với các dự án khác?”

Jayson: Good thing is we don’t promise magic and deliver products that can be seen here,

“Điều tốt là chúng tôi không hứa hẹn về phép thuật và cung cấp các sản phẩm có thể nhìn thấy ở đây.

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây:

Question 2 from @KatelynnWeiss1998: The ease of use of the project is the key to use. How friendly is the #TORUM interface for novice users?

“Giao diện dễ sử dụng của dự án là chìa khóa để thu hút . Giao diện #TORUM thân thiện như thế nào đối với người dùng mới làm quen?”

Jayson: As easy as ABC, I guess? That’s the sort of user experience that we hope to deliver.

Feel free to experience it today: www.torum.com

“Tôi đoán là dễ dàng như ABC? Đó là loại trải nghiệm người dùng mà chúng tôi hy vọng sẽ mang lại.

Hãy trải nghiệm ngay hôm nay: www.torum.com

Question 3 from @Noemi_Dunham_1996: Jayson, besides being CMO, what is your work day at Torum, how does it proceed?

“Jayson, ngoài vai trò CMO, ngày làm việc của bạn tại Torum như thế nào?”

Jayson: I get yelled all the time for not pumping the token price, not fixing bugs as a marketing guy, and many other ridiculous reasons.

Crypto entrepreneurship is so fun.

“Tôi luôn bị la mắng vì không tăng giá mã thông báo, không sửa lỗi với tư cách là một nhân viên tiếp thị, và nhiều lý do vô lý khác.

Khởi nghiệp tiền điện tử rất thú vị.”

Question 4 from @Kimberlie_Still_47: What blockchains do you want to support in the future?

“Bạn muốn hỗ trợ blockchain nào trong tương lai?”

Jayson: Our priority is BSC, followed by Ethereum and HECO Chain.

Personally, I am interested in Solana, and Avalanche. Not Cardano, sorry.

“Ưu tiên của chúng tôi là BSC, tiếp theo là Ethereum và HECO Chain.

Cá nhân tôi quan tâm đến Solana và Avalanche. Không phải Cardano, xin lỗi.”

Question 5 from @Elwood_forsyth: Where can I currently buy Token?

“Tôi hiện có thể mua Token ở đâu?”

Jayson: KuCoin, Huobi, Pancakeswap, Uniswap, HotBit, XT.com, BKEX.

“KuCoin, Huobi, Pancakeswap, Uniswap, HotBit, XT.com, BKEX.”

Đọc thêm: Recap: AMA dự án Eco DeFi

Bài viết liên quan

Uniswap vượt khối lượng giao dịch 1 nghìn tỉ đô 

Uniswap đã đạt được hai cột mốc quan trọng trong tháng 5 với TOP 1 khối lượng giao dịch đạt 1 nghìn tỷ đô...

Coinshares: nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy ADA và DOT khi vốn cho BTC bị rút ra

Các nhà đầu tư tổ chức tích lũy thêm ADA và DOT Theo Coinshares, một nhà quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu...

Fantom Foundation tiết lộ đề xuất thay đổi sFTM và fUSD.

Fantom Foundation đã nhảy vào cuộc đua stablecoin với một đề xuất thay đổi sFTM và fUSD. Các tài sản rủi ro được làm tài...