Recap: AMA dự án REALY

Giới thiệu

Admin: Could you briefly introduce yourself? 

“Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân?”

Yomiko: Hello everyone, I am yomiko, the CMO of REALY which is the first metaverse in solana.

“Xin chào mọi người, tôi là yomiko, CMO của REALY, metaverse đầu tiên trong Solana.”

Câu hỏi từ SaigonTradecoin

1/ First questions: Could you briefly introduce Realy and tell us more about the vision behind Realy. The reason why you launched it?

“Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về Realy và cho chúng tôi biết thêm về tầm nhìn đằng sau Realy. Lý do tại sao bạn đưa ra nó?”

Yomiko: REALY Metaverse, named KOOOLA virtual city, is a super-realistic style 3A Metaverse game product. It’s a perfect combination of virtual and reality.

In Realy Metaverse, people have another way of living. They wear branded clothing that coexists in the real and virtual worlds, and hang out with your cute virtual pet Bearache. Ride on your “Gundam”  and fly to the island of the sky. 

The REALY metaverse seamlessly connect your virtual and real-world life.

“REALY Metaverse có tên là thành phố ảo KOOOLA, là một sản phẩm game Metaverse 3A mang phong cách siêu thực tế. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa ảo và thực.

Trong Realy Metaverse, mọi người có một cách sống khác. Họ mặc quần áo hàng hiệu cùng tồn tại trong thế giới thực và ảo, đồng thời đi chơi với chú thú cưng ảo dễ thương Bearache của bạn. Đi trên “Gundam” của bạn và bay đến hòn đảo của bầu trời.

REALY kết nối liền mạch cuộc sống ảo và thế giới thực của bạn.”

2/ Second questions: Can you please give me a general overview of the core features of the meta universe in your eyes, and the basic technical composition, so that we can discuss further in the future?

“Bạn có thể vui lòng cho tôi một cái nhìn tổng quát về các đặc điểm cốt lõi của meta vũ trụ trong mắt bạn, và thành phần kỹ thuật cơ bản, để chúng ta có thể thảo luận thêm trong tương lai được không?”

Yomiko: Everyone describes their own future metaverse, I think the core feature of Metaverse is parallel to real life. Experience Rapper’s shows in virtual concerts, dance with your friends, you can also have a career, find new interests, opportunities inside the metaverse and rekindle your life.Developed through the Unreal Engine, it will be a virtual city comparable to 3A games.

“Mọi người đều mô tả metaverse tương lai của riêng họ. Tôi nghĩ rằng tính năng cốt lõi của Metaverse là song song với cuộc sống thực. Trải nghiệm các buổi biểu diễn của Rapper trong các buổi hòa nhạc ảo, khiêu vũ với bạn bè, bạn cũng có thể xây dựng sự nghiệp, tìm kiếm những sở thích mới, cơ hội bên trong metaverse và khơi lại cuộc sống của bạn.”

3/ Third questions: SaigonTradecoin strongly believes that the team and talent behind the project are one of the most important factors for success. Tell us more about the team behind Realy and how your experience led you here?

“SaigonTradecoin tin tưởng mạnh mẽ rằng đội ngũ và tài năng đằng sau dự án là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành công. Hãy cho chúng tôi biết thêm về đội ngũ đằng sau REALY và kinh nghiệm của bạn đã dẫn bạn đến đây như thế nào?”

Yomiko: Người sáng lập REALY là George. Về kinh nghiệm có liên quan, anh đã làm việc với Edison Chen, bố già văn hóa đường phố ở Trung Quốc, và tổ chức triển lãm văn hóa đường phố toàn cầu tại Thượng Hải. Kể từ đó, sau năm 2018, anh bắt đầu sử dụng chip NFC và công nghệ NFT để giúp các thương hiệu và IP kinh doanh chống hàng giả và buôn bán.

4/ Fourth questions: Can you share with us Realy’s competitive advantage? And why should I choose your platform over the ones out there?

“Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về lợi thế cạnh tranh của Realy không? Và tại sao tôi nên chọn nền tảng của bạn thay vì những nền tảng ngoài kia?”

Yomiko: REALY mainly focus on street culture and have limited editions. REALY only avatars of collaboration artists and KOLs, virtual functional products, virtual concerts, which brings in brands and artists collaboration, and so on, truly merging city life and street culture into the metaverse. Towards the non-crypto users, we can bring them to our metaverse through their favorite celebrities and KOLs’ collaboration events.

We have already signed some rappers, artists and KOLs in China and the United States, and will gradually launch exclusive virtual concerts, exhibitions and exclusive NFTs for them. Please stay tuned for these.

On the other hand, compare with part of Metaverse products whose land blocks are virtually and visually isolated.

Users cannot access their land block by building and walking on connecting roads like they would in real life or 3A RPG games.REALY metaverse was built with hyper-real 3D city life in mind, adopting the urban planning and the Japanese “metabolism” theory as the core ideologies.

The REALY metaverse will be born with commercial value logic with extra attention to users’ overall metaverse experience. For example, users can build roads and connect their virtual real estate such as lands, shops and residences together.

“Realy chủ yếu tập trung vào văn hóa đường phố và có các phiên bản giới hạn. REALY chỉ những hình đại diện của các nghệ sĩ cộng tác và KOLs, các sản phẩm chức năng ảo, buổi hòa nhạc ảo, mang lại sự hợp tác giữa các thương hiệu và nghệ sĩ, v.v., thực sự hòa nhập cuộc sống thành phố và văn hóa đường phố vào metaverse. Đối với người dùng không sử dụng tiền điện tử, chúng tôi có thể đưa họ đến với metaverse của chúng tôi thông qua các sự kiện cộng tác của những người nổi tiếng và KOLs mà họ yêu thích.

Chúng tôi đã ký hợp đồng với một số rapper, nghệ sĩ và KOL ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời sẽ dần khởi động các buổi hòa nhạc, triển lãm ảo và NFT độc quyền dành riêng cho họ. Hãy theo dõi những điều này.

Mặt khác, hãy so sánh với một phần các sản phẩm của Metaverse có các lô đất bị cô lập về mặt hình ảnh và thị giác.

Người dùng không thể tiếp cận khu đất của họ bằng cách xây dựng và đi bộ trên những con đường kết nối như họ làm trong đời thực hoặc trò chơi 3A RPG. những hệ tư tưởng cốt lõi.

REALY metaverse sẽ được sinh ra với logic giá trị thương mại với sự chú ý nhiều hơn đến trải nghiệm metaverse tổng thể của người dùng. Ví dụ: người dùng có thể xây dựng đường xá và kết nối các bất động sản ảo của họ như đất đai, cửa hàng và nhà ở với nhau.”

5/ Fifth questions: What is Realy’s current goal? We want to know more about the things you’ve achieved and the milestones you’re working towards!

“Mục tiêu hiện tại của Realy là gì? Chúng tôi muốn biết thêm về những điều bạn đã đạt được và những cột mốc quan trọng mà bạn đang hướng tới!”

Yomiko: REALY Metaverse has gradually built various upper-level applications starting from the underlying technology. At the same time, it has built an ecological chain with Metaverse values   under the guidance of NFT assets. It uses the independent game engine “Unreal Engine 4” to develop a hyper-realistic visual virtual world, which means that thousands of games and applications have been running on the “stack” of its tools and software.

Base on this technology it is able to simplify the transaction process and allow REALY Metaverse easier to share assets, integrate experiences and share information.

With the support of the underlying technology, we produced many different types and different levels of product applications, which complete the value ecology of Real and carry innovative value.

“Metaverse đã từng bước xây dựng các ứng dụng cấp cao khác nhau bắt đầu từ công nghệ cơ bản. Đồng thời, nó đã xây dựng một chuỗi sinh thái với các giá trị Metaverse dưới sự hướng dẫn của tài sản NFT. Nó sử dụng công cụ trò chơi độc lập “Unreal Engine 4” để phát triển một thế giới ảo trực quan siêu thực tế, có nghĩa là hàng nghìn trò chơi và ứng dụng đang chạy trên “chồng” các công cụ và phần mềm của nó.

Dựa trên công nghệ này, nó có thể đơn giản hóa quy trình giao dịch và cho phép REALY Metaverse dễ dàng hơn trong việc chia sẻ tài sản, tích hợp kinh nghiệm và chia sẻ thông tin.

Với sự hỗ trợ của công nghệ nền tảng, chúng tôi đã sản xuất ra nhiều loại khác nhau và nhiều mức độ ứng dụng sản phẩm khác nhau, hoàn thiện hệ sinh thái giá trị của Thực và mang giá trị sáng tạo.”

6/ Sixth questions: Before you start chatting with questions, could you please share with the community about your website and social media channels so they can make sure to follow you and stay updated on your progress?

“Trước khi bắt đầu trò chuyện với các câu hỏi, bạn có thể vui lòng chia sẻ với cộng đồng về trang web và các kênh truyền thông xã hội của mình để họ có thể chắc chắn theo dõi bạn và cập nhật về tiến trình của bạn không?”

Yomiko: Sure

-Website: realy.pro/#/home

-Twitter: twitter.com/realyofficial?s=11

-Discord: discord.gg/realy

-Medium: realy.medium.com

-Channel: t.me/realyofficialann

-Chinese community: t.me/realymetaverse

“Chắc chắn.

-Website: realy.pro/#/home

-Twitter: twitter.com/realyofficial?s=11

-Discord: discord.gg/realy

-Medium: realy.medium.com

-Channel: t.me/realyofficialann

-Chinese community: t.me/realymetaverse

Câu hỏi chọn trước

Question 1 From Hoang: Can I make money in Realy’s metaverse? Can you explain this part in detail, I’m very interested in Realy.

“Tôi có thể kiếm tiền trong metaverse của Realy không? Bạn có thể giải thích chi tiết phần này được không, mình rất quan tâm đến Realy.”

Yomiko: Of course, you can check the picture.

Mô hình kinh tế trong metaverse của Realy
Mô hình kinh tế trong metaverse của Realy

REALY’s Metaverse likes a huge decentralized virtual world, then there will be different ecological themes in REALY’s world.

1. The NFT of the entire game borrows the concept of “manufacturing”. For example, selling a designer’s clothes can be partly sold in the official NFT store, and the other part is to let players collect materials to make them by themselves. Players need to buy materials in different cities and then synthesize clothes. The operator announces the formula, the last step of manufacturing interacts with the chain and randomly generates various clothes, and there is a certain chance to synthesize rare clothes.

The game can sell pets, sell various dyes, and clothes.

2.City DAO :

(1) Players propose the basic values of the city, such as the city tax (City Tax) of operating a shop in the city;

(2) Decide on the allocation of $REAL between landholders and users who stake $REAL;

(3) Determine the special events and related budgets to be launched by the city.

3. The land is a special type of NFT and the amount of land in each city is limited. Holding these lands have the following advantages:

(1)Holding the lands will automatically get the right to vote in the city;

(2)The land can be leased to users to establish STOREFRONT, and the rent is determined by market supply and demand;

(3)The land will receive a small portion of $REAL as the passive income every day.

4. STOREFRONT is a store opened by the leaseholders, with the following characteristics:

(1) The transactions generated in STOREFRONT need to pay City Tax in the city, and at the same time pay World Tax in the World Treasury;

(2) It’s better to set up some of NPC’s STOREFRONT, which sells various basic items, and the token is $REAL.

5. Treasury & Repurchase

The replenishment of the World Treasury is mainly in two forms:

(1) The secondary market in each city will collect a part of the world tax and add it to the treasury;

(2) The official NFT is sold, and the sold $REAL is added to the vault, and the sold $SOL or $USDC is used to repurchase $ REAL to add to the vault.

“REALY’s Metaverse giống một thế giới ảo phi tập trung rộng lớn, sau đó sẽ có các chủ đề sinh thái khác nhau trong thế giới của REALY.

1. NFT của toàn bộ trò chơi vay mượn khái niệm “chế tạo”. Ví dụ, bán quần áo của nhà thiết kế có thể được bán một phần trong cửa hàng NFT chính thức, và phần khác là để người chơi tự thu thập nguyên liệu để làm ra chúng. Người chơi cần mua nguyên liệu ở các thành phố khác nhau rồi tổng hợp quần áo. Người điều khiển công bố công thức, bước chế tạo cuối cùng tương tác với dây chuyền và ngẫu nhiên sinh ra các loại quần áo, nhất định có cơ hội tổng hợp quần áo quý hiếm.

Trò chơi có thể bán thú cưng, bán nhiều loại thuốc nhuộm và quần áo.

2. thành phố DAO:

(1) Người chơi đề xuất các giá trị cơ bản của thành phố, chẳng hạn như thuế thành phố (City Tax) khi điều hành một cửa hàng trong thành phố;

(2) Quyết định việc phân bổ $ REAL giữa chủ đất và người sử dụng có liên quan đến $ REAL;

(3) Xác định các sự kiện đặc biệt và ngân sách liên quan sẽ được phát động bởi thành phố.

3. Đất là một loại NFT đặc biệt và số lượng đất ở mỗi thành phố là có hạn. Nắm giữ những khu đất này có những lợi thế sau:

(1) Nắm giữ các vùng đất sẽ tự động có quyền bỏ phiếu trong thành phố;

(2) Có thể cho người sử dụng thuê đất để xây dựng REALY, và giá thuê được xác định bởi cung và cầu thị trường;

(3) Đất sẽ nhận được một phần nhỏ $ REAL dưới dạng thu nhập thụ động mỗi ngày.

4. STOREFRONT là cửa hàng do chủ thuê mở, với các đặc điểm sau:

(1) Các giao dịch được tạo trong STOREFRONT cần phải trả Thuế Thành phố tại thành phố, đồng thời nộp Thuế Thế giới trong Kho bạc Thế giới;

(2) Tốt hơn nên thiết lập một số NPC’s STOREFRONT, nơi bán các mặt hàng cơ bản khác nhau và mã thông báo là $ REAL.

5. Kho bạc & Mua lại

Việc bổ sung Kho bạc Thế giới chủ yếu dưới hai hình thức:

(1) Thị trường thứ cấp ở mỗi thành phố sẽ thu một phần thuế thế giới và bổ sung vào kho bạc;

(2) NFT chính thức được bán và $ REAL đã bán được thêm vào kho tiền và $ SOL hoặc $ USDC đã bán được sử dụng để mua lại $ REAL để thêm vào kho tiền.”

Question 2 From Son: Currently there are a lot of Metaverse Start-ups coming soon, so I want to know more and Realy’s competitiveness to attract a large number of crypto users? Do you have any plans to help users access the metaverse on Realy?

“Hiện tại có rất nhiều Metaverse Start-up sắp ra mắt, vì vậy tôi muốn biết thêm và khả năng cạnh tranh của Realy để thu hút một lượng lớn người dùng tiền điện tử? Bạn có kế hoạch nào để giúp người dùng truy cập metaverse trên Realy không?”

Yomiko: I think if we want to attract more users to participate in the game, we should create their own value in the game, but also bring greater value to the game. For example, the various nfts created by the user in the game are not only for the user It brings benefits, and brings more traffic and value to the game itself. we must encourage and guide users to continuously create their own products in the game while getting certain benefits.

Our core advantages and characteristics are limited edition and REALY only avatars of collaboration artists and KOLs, virtual functional products, virtual concerts, which brings in brands and artists collaboration, and so on, truly merging city life and street culture into the metaverse. Towards the non-crypto users, we can bring them to our metaverse through their favorite celebrities and KOLs’ collaboration events. We have already signed some rappers, artists and KOLs in China and the United States, and will gradually launch exclusive virtual concerts, exhibitions and exclusive NFTs for them. Please stay tuned for these.

“Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn thu hút nhiều người dùng tham gia vào trò chơi, chúng ta nên tạo ra giá trị riêng của họ trong trò chơi, nhưng cũng mang lại giá trị lớn hơn cho trò chơi. Ví dụ: các nfts khác nhau được tạo bởi người dùng trong trò chơi không chỉ dành cho người dùng Nó mang lại lợi ích và mang lại nhiều lưu lượng truy cập và giá trị hơn cho chính trò chơi. chúng tôi phải khuyến khích và hướng dẫn người dùng liên tục tạo ra các sản phẩm của riêng họ trong trò chơi mà vẫn nhận được những lợi ích nhất định.

Ưu điểm và đặc điểm cốt lõi của chúng tôi là phiên bản giới hạn và chỉ REALY là hình đại diện của các nghệ sĩ cộng tác và KOLs, các sản phẩm chức năng ảo, buổi hòa nhạc ảo, mang lại sự hợp tác giữa các thương hiệu và nghệ sĩ, v.v., thực sự hòa nhập cuộc sống thành phố và văn hóa đường phố vào metaverse. Đối với người dùng không sử dụng tiền điện tử, chúng tôi có thể đưa họ đến với metaverse của chúng tôi thông qua các sự kiện cộng tác của những người nổi tiếng và KOLs mà họ yêu thích. Chúng tôi đã ký hợp đồng với một số rapper, nghệ sĩ và KOL ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời sẽ dần khởi động các buổi hòa nhạc, triển lãm ảo và NFT độc quyền dành riêng cho họ. Hãy theo dõi những điều này.”

Question 3 From Khang: The majority of investors only focus on short-term price tokens instead of learning the actual value of the project. Can you tell me the motivation and benefits for investors that they hold your tokens in the long run? And You have to select the head private and backer as any world?

“Đa số các nhà đầu tư chỉ tập trung vào các token giá ngắn hạn thay vì tìm hiểu giá trị thực tế của dự án. Bạn có thể cho tôi biết động lực và lợi ích cho các nhà đầu tư mà họ nắm giữ token của bạn trong thời gian dài không? Và Bạn phải chọn người đứng đầu riêng tư và người ủng hộ như bất kỳ thế giới nào?”

Yomiko: The metaverse project may become the next big company, Realy is just at the beginning. Through continuous virtual concerts, brands and celebrity fans can continue to be attracted in. Naturally, the demand for NFTs and REAL will continue to increase. On the other hand, in tokenomics, we will encourage holders to vote, snap up nft, staking and other scenarios.

Some rare nfts also need to hold REAL to be eligible to snap up.

“Dự án metaverse có thể trở thành công ty lớn tiếp theo, Realy mới chỉ ở bước đầu. Thông qua các buổi hòa nhạc ảo liên tục, các thương hiệu và người hâm mộ nổi tiếng có thể tiếp tục bị thu hút. Đương nhiên, nhu cầu về NFT và REAL sẽ tiếp tục tăng. Mặt khác, trong tokenomics, chúng tôi sẽ khuyến khích người nắm giữ bỏ phiếu, nắm bắt nft, đặt cược và các tình huống khác.

Một số nâng cấp hiếm cũng cần phải giữ REAL để đủ điều kiện để chụp nhanh.”

Question 4 From Chanh: To develop a project, the main priority is to have enough capital first. Does your team have the financial means to undertake this project? Do you have enough funds to grow? Can you tell us how profitable your project is?

“Để phát triển một dự án, ưu tiên hàng đầu là phải có đủ vốn. Nhóm của bạn có đủ tài chính để thực hiện dự án này không? Bạn có đủ vốn để phát triển không? Bạn có thể cho chúng tôi biết dự án của bạn mang lại lợi nhuận như thế nào không?”

Yomiko: Multicoin, Alameda, Three Arrows, they are all our investors. Don’t worry about the financial situation.

“Multicoin, Alameda, Three Arrows, họ đều là những nhà đầu tư của chúng tôi. Đừng lo lắng về tình hình tài chính.”

Question 5 From Bao: Partnership is always an important factor for every project. So who is your partner? What benefits do you get from those relationships? “Quan hệ đối tác luôn là yếu tố quan trọng đối với mọi dự án. Vậy đối tác của bạn là ai? Bạn nhận được lợi ích gì từ những mối quan hệ đó?”

 Tổng quan dự án Realy

Đọc thêm: 4 NFT của ban nhạc The Beatles sẽ được bán đấu giá trong tuần này

Câu hỏi trực tiếp

Question 1 from @NatraSama: Is it because #Multicoin and #Alameda are the two main investors REALY that you choose #Solana? What benefits/benefits will REALY and its community get from building on the Solana blockchain? Are there any plans to build REALY on other blockchains in the future?

“Có phải vì #Multicoin và #Alameda là hai nhà đầu tư chính REALY mà bạn chọn #Solana? REALY và cộng đồng của nó sẽ nhận được những lợi ích / lợi ích nào khi xây dựng trên chuỗi khối Solana? Có bất kỳ kế hoạch nào để xây dựng REALY trên các blockchain khác trong tương lai không?”

Yomiko: We believe solana has huge potential with its TPS which would enable many features feasible for a metamask; further the solana ecosystem is not just growing very fast but they protocols are also super tight family and helpful towards each other; but we are also open for ideas/collab with other chains/protocols as we believe in the crypto big fam as a whole and growing together.

“Chúng tôi tin rằng solana có tiềm năng rất lớn với TPS của nó sẽ cho phép nhiều tính năng khả thi cho một siêu nhiệm vụ. Hơn nữa, hệ sinh thái Solana không chỉ phát triển rất nhanh mà các giao thức của chúng cũng rất chặt chẽ và hữu ích đối với nhau; nhưng chúng tôi cũng cởi mở cho các ý tưởng / hợp tác với các chuỗi / giao thức khác vì chúng tôi tin tưởng vào toàn bộ sự nổi tiếng lớn về tiền điện tử và cùng nhau phát triển.”

Question 2 from @Barbara_Harden_75: I’m a developer, and I’m interested in contributing to your project  alongsides earning, Do you have any Bug Bounty to check for vulnerabilities?

“Tôi là nhà phát triển và tôi muốn đóng góp vào dự án của bạn cùng với thu nhập, Bạn có bất kỳ Bug Bounty nào để kiểm tra lỗ hổng bảo mật không?”

Yomiko: This is a very good question. When the game is online, any bugs you find will be rewarded by citydao.

“Đây là một câu hỏi rất hay. Khi trò chơi trực tuyến, bất kỳ lỗi nào bạn tìm thấy sẽ được citydao thưởng”

Question 3 from @SharanLindsey: Can you tell me more details on the IDO? The schedule and contribution for each?

“Bạn có thể cho tôi biết thêm chi tiết về IDO? Lịch trình và đóng góp cho từng loại?”

Lịch IDO của Realy

Question 4 from @FishSecretNo1: I noted that the main concept of #RealyNFT is virtual clothing. I wonder, will you involve well-known brand designs ?  What are your plans regarding the development of virtual clothing? Will it be possible to create my own clothes, accessories and other things to sell in this store? or just virtual NFT clothing that is made independently without a brand?

“Tôi lưu ý rằng khái niệm chính của #RealyNFT là quần áo ảo. Tôi tự hỏi, bạn sẽ liên quan đến các thiết kế thương hiệu nổi tiếng chứ? Kế hoạch của bạn về sự phát triển của quần áo ảo là gì? Liệu tôi có thể tự tạo quần áo, phụ kiện và những thứ khác để bán trong cửa hàng này không? hay chỉ là quần áo NFT ảo được sản xuất độc lập mà không có thương hiệu?”

Yomiko: Digital fashion items, 3D art toys, virtual sneakers, music pieces and crypto arts will be the key NFT categories. We have also established official collaborations with well-known fashion brands like Revenge, Cactus Jack, and some well-known art toy brands like Doraemon, Snoopy, Instinctoy, and some well-known musicians and artists, we will release their virtual or physical NFTs in time.

All of these NFTs will be able to be worn on users’ avatars, displayed in their digital home, and traded in the gallery and market places. Some NFTs will also become usable equipment in the metaverse, such as skateboards, cars, and spaceships could be used as transportation tools in the metaverse. NFTs with additional features include other NFTs such as users’ virtual pets (our Bearaches).

If you are a creator, you will get rewards,Anything can be designed and sold.

“Các mặt hàng thời trang kỹ thuật số, đồ chơi nghệ thuật 3D, giày thể thao ảo, bản nhạc và nghệ thuật tiền điện tử sẽ là các danh mục NFT chính. Chúng tôi cũng đã hợp tác chính thức với các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Revenge, Cactus Jack và một số nhãn hiệu đồ chơi nghệ thuật nổi tiếng như Doraemon, Snoopy, Instinctoy, và một số nhạc sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng, chúng tôi sẽ phát hành NFT ảo hoặc vật lý của họ đúng giờ.

Tất cả các NFT này sẽ có thể được đeo trên hình đại diện của người dùng, được hiển thị trong nhà kỹ thuật số của họ và được giao dịch trong phòng trưng bày và các khu chợ. Một số NFT cũng sẽ trở thành thiết bị có thể sử dụng trong metaverse, chẳng hạn như ván trượt, ô tô và tàu vũ trụ có thể được sử dụng làm công cụ vận chuyển trong metaverse. Các NFT với các tính năng bổ sung bao gồm các NFT khác, chẳng hạn như vật nuôi ảo của người dùng (Bearaches của chúng tôi).

Nếu bạn là người sáng tạo, bạn sẽ nhận được phần thưởng, mọi thứ đều có thể được thiết kế và bán.”

Question 5 from @TressieDavila: Does your project support staking program? If yes. how is your stake system work, what is the requirement for user if they want to stake in your platform?

“Dự án của bạn có hỗ trợ chương trình đặt cược không? Nếu có, hệ thống cổ phần của bạn hoạt động như thế nào, yêu cầu đối với người dùng là gì nếu họ muốn tham gia vào nền tảng của bạn?”

Yomiko: It will be supported. All nfts will be based on their integration coefficients on the platform.

“Nó sẽ được hỗ trợ. Tất cả các nâng cấp sẽ dựa trên hệ số tích hợp của chúng trên nền tảng”

Bài viết liên quan

Những tập đoàn lớn đã đầu tư $6 tỷ vào các startup blockchain

Bốn mươi tập đoàn hàng đầu đã đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vào các công ty khởi nghiệp blockchain từ tháng...

Celsius nhận được đề nghị rót vốn, chấp thuận bán Bitcoin đã khai thác

Công ty đã cho biết hôm thứ Hai rằng họ có thể hết tiền vào tháng Mười Công ty cho vay tiền điện tử mới...

PrimeBlock hủy kế hoạch niêm yết và thương vụ sáp nhập $1,25 tỷ với 10X Capital

Hai công ty đã chấm dứt thỏa thuận của họ, điều này sẽ cho phép Prime Blockchain được niêm yết công khai, với sự...