Chỉ báo tích lũy/phân phối – Accumulation Distribution là gì?

Accumulation Distribution Indicator (Chỉ báo tích lũy/phân phối) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để đánh giá mức độ tích lũy hoặc phân phối của giá trị chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này được tính toán bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch và giá cả của chứng khoán trong thời gian tương ứng.

Định nghĩa Accumulation Distribution Indicator:

Theo định nghĩa của Investopedia, Accumulation Distribution Indicator là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường lực mua và lực bán của một chứng khoán. Nó sử dụng khối lượng giao dịch để đánh giá sự tích lũy (Accumulation) hoặc phân phối (Distribution) của chứng khoán và đưa ra dự đoán về hướng giá của chứng khoán trong tương lai.

Theo StockCharts, chỉ báo tích lũy/phân phối là một chỉ báo theo dõi sức mua và bán của chứng khoán. Nó sử dụng sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa để xác định sức mua và bán, và tính toán bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch. Nếu chỉ báo tích lũy/phân phối tăng, điều đó cho thấy sức mua đang tăng lên, trong khi nếu nó giảm, điều đó cho thấy sức bán đang tăng lên.

Cách tính:

Công thức tính chỉ báo kỹ thuật Chỉ báo tích lũy/phân phối (Accumulation Distribution Indicator) được tính dựa trên giá trị khối lượng giao dịch và phần chênh lệch giá của chứng khoán. Công thức cụ thể như sau:

1. Tính toán độ chênh lệch giá (Money Flow Multiplier):

Money Flow Multiplier = [(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)

Trong đó:

 • Close: Giá đóng cửa của chứng khoán
 • High: Giá cao nhất của chứng khoán trong ngày
 • Low: Giá thấp nhất của chứng khoán trong ngày

2. Tính toán độ thay đổi khối lượng (Money Flow Volume):

Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume

3. Tính toán chỉ báo tích lũy/phân phối (Accumulation Distribution Indicator):

Accumulation Distribution Indicator = Sum(Money Flow Volume)

Trong đó, Sum(Money Flow Volume) là tổng giá trị độ thay đổi khối lượng của chứng khoán tính từ ngày đầu tiên đến ngày hiện tại.

Chỉ báo tích lũy/phân phối thường được biểu diễn dưới dạng đồ thị và được sử dụng để đánh giá xu hướng mua hoặc bán của chứng khoán trong thời gian nhất định. Nếu chỉ báo tăng, điều đó cho thấy sức mua đang tăng lên, trong khi nếu chỉ báo giảm, điều đó cho thấy sức bán đang tăng lên.

Cách theo dõi đường A/D để xác định xu hướng giá

Để theo dõi đường Chỉ báo tích lũy/phân phối (Accumulation Distribution Indicator) và xác định xu hướng giá của chứng khoán, bạn có thể sử dụng một số cách sau đây:

 1. Theo dõi sự chuyển đổi giữa sự tích lũy và phân phối: Nếu đường chỉ báo tích lũy/phân phối đang tăng, điều đó cho thấy sức mua đang tăng lên và giá có xu hướng tăng trong tương lai. Ngược lại, nếu đường chỉ báo đang giảm, điều đó cho thấy sức bán đang tăng lên và giá có xu hướng giảm trong tương lai.
 2. So sánh đường chỉ báo với biểu đồ giá: Bạn có thể so sánh đường chỉ báo tích lũy/phân phối với biểu đồ giá để xác định xu hướng giá của chứng khoán. Nếu đường chỉ báo tích lũy/phân phối đang tăng trong khi giá đang giảm, điều đó cho thấy có thể sẽ có sự đảo chiều và giá sẽ tăng trong tương lai. Ngược lại, nếu đường chỉ báo tích lũy/phân phối đang giảm trong khi giá đang tăng, điều đó cho thấy có thể sẽ có sự đảo chiều và giá sẽ giảm trong tương lai.
3. Sử dụng đường trung bình động (Moving Average): Bạn có thể sử dụng đường trung bình động của chỉ báo tích lũy/phân phối để xác định xu hướng giá của chứng khoán. Nếu đường chỉ báo tích lũy/phân phối vượt qua đường trung bình động từ dưới lên, điều đó cho thấy xu hướng giá sẽ tăng trong tương lai. Ngược lại, nếu đường chỉ báo tích lũy/phân phối đạt đến đường trung bình động và bắt đầu giảm, điều đó cho thấy xu hướng giá sẽ giảm trong tương lai.

Dùng chỉ báo kỹ thuật A/D để xác định phân kỳ

Các nhà phân tích kỹ thuật cũng sử dụng đường A/D để theo dõi sự phân kỳ. 

 • Nếu A/D đang giảm trong khi giá đang tăng, tín hiệu này cho thấy có áp lực bán trên thị trường và giá có khả năng sẽ đảo chiều giảm xuống.
 • Ngược lại, nếu giá có xu hướng giảm và A/D bắt đầu tăng, điều đó có thể báo hiệu giá sắp đảo chiều đi lên

Các lưu ý khi sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối

Dưới đây là một số lưu ý cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối (Accumulation Distribution Indicator) trong giao dịch chứng khoán:

 1. Chỉ báo tích lũy/phân phối chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật và không thể dự đoán được xu hướng giá chứng khoán với độ chính xác tuyệt đối. Chỉ báo này cần được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch.
 2. Nên sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối cùng với biểu đồ giá để xác định xu hướng chung của chứng khoán. Bạn có thể so sánh đường chỉ báo tích lũy/phân phối với đường giá để xác định mối quan hệ giữa sức mua và sức bán của chứng khoán.
 3. Nên sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối trên các khoảng thời gian khác nhau để có cái nhìn toàn diện về sức mua và sức bán của chứng khoán.
4. Cần xem xét thời gian hoạt động của chứng khoán trên thị trường để xác định tính đúng đắn của chỉ báo tích lũy/phân phối. Chỉ báo này thường hoạt động tốt trên các chứng khoán có mức thanh khoản cao.
 • 5. Chỉ báo tích lũy/phân phối không phải là công cụ độc nhất để xác định điểm mua hoặc bán chứng khoán. Bạn cần phải kết hợp nó với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định mua hoặc bán chứng khoán.
 • 6. Khi sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối, hãy chú ý đến các tín hiệu rút lui giá hay đảo chiều xu hướng. Nếu đường chỉ báo tích lũy/phân phối giảm nhưng giá vẫn tiếp tục tăng, điều đó có thể cho thấy sự phân phối đang diễn ra trên thị trường và giá có thể đảo chiều trong tương lai. Ngược lại, nếu đường chỉ báo tích lũy/phân phối tăng nhưng giá vẫn giảm, điều đó cho thấy sự tích lũy đang diễn ra trên thị trường và giá có thể đảo chiều trong tương lai.

Nên sử dụng kết hợp chỉ báo tích lũy/phân phối với đường nào để đạt hiệu quả khi sử dụng?

Khi sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối (Accumulation Distribution Indicator), bạn có thể kết hợp nó với nhiều công cụ khác để đạt được hiệu quả tốt hơn. Dưới đây là một số công cụ phổ biến mà bạn có thể sử dụng kết hợp với chỉ báo tích lũy/phân phối để phân tích xu hướng giá chứng khoán:

 1. Đường trung bình động (Moving Average): Kết hợp chỉ báo tích lũy/phân phối với đường trung bình động có thể giúp bạn xác định xu hướng giá của chứng khoán một cách chính xác hơn. Bạn có thể so sánh đường chỉ báo tích lũy/phân phối với đường trung bình động để xác định sự phân phối hoặc tích lũy của chứng khoán.
 2. Đường MACD: Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) cũng là một công cụ phổ biến để phân tích xu hướng giá chứng khoán. Khi kết hợp chỉ báo tích lũy/phân phối với đường MACD, bạn có thể xác định xu hướng chung của chứng khoán và đảo chiều xu hướng của giá.
3. Dòng tiền (Money Flow): Dòng tiền là một chỉ báo kỹ thuật khác để xác định sự phân phối hoặc tích lũy của chứng khoán. Khi kết hợp chỉ báo tích lũy/phân phối với dòng tiền, bạn có thể đánh giá sức mua hoặc sức bán của chứng khoán và đưa ra quyết định giao dịch.

4. Đường Stochastic: Đường Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định đỉnh và đáy của chứng khoán. Khi kết hợp chỉ báo tích lũy/phân phối với đường Stochastic, bạn có thể xác định điểm mua hoặc bán chứng khoán một cách chính xác hơn.

Nên chú ý rằng, việc kết hợp chỉ báo tích lũy/phân phối với các công cụ khác sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng giá của chứng khoán. Tuy nhiên, bạn nên tự điều chỉnh và tùy chỉnh các chỉ báo để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Các lưu ý khi sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối (Accumulation Distribution Indicator)

 1. Sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Chỉ báo tích lũy/phân phối không phải là công cụ duy nhất để đánh giá tình hình thị trường. Vì vậy, bạn nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đánh giá tình hình thị trường một cách chính xác hơn.
 2. Theo dõi tương quan giữa giá và chỉ báo: Bạn nên theo dõi sự tương quan giữa giá và chỉ báo tích lũy/phân phối để xác định sự phân phối hoặc tích lũy của giá chứng khoán. Nếu giá đang tăng mạnh nhưng chỉ báo tích lũy/phân phối không tăng, có thể cho thấy sự phân phối của giá chứng khoán.
 3. Chú ý đến khối lượng giao dịch: Chỉ báo tích lũy/phân phối phụ thuộc vào khối lượng giao dịch để tính toán. Nếu khối lượng giao dịch quá thấp, chỉ báo sẽ không chính xác. Do đó, bạn nên chú ý đến khối lượng giao dịch khi sử dụng chỉ báo này.
4. Sử dụng cùng với phân tích kỹ thuật khác: Chỉ báo tích lũy/phân phối là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, bạn nên sử dụng cùng với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
 • 5. Chỉ sử dụng trong thời gian ngắn: Chỉ báo tích lũy/phân phối thường được sử dụng trong thời gian ngắn hạn, từ vài ngày đến vài tuần. Việc sử dụng chỉ báo này trong thời gian dài có thể dẫn đến kết quả không chính xác.
 • 6. Cân nhắc rủi ro: Chỉ báo tích lũy/phân phối chỉ là một công cụ hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ tình hình thị trường và các yếu tố ảnh hưởng.

Kết luận

Tóm lại, chỉ báo tích lũy/phân phối (Accumulation Distribution Indicator) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch chứng khoán, giúp nhà đầu tư đánh giá sự phân phối hoặc tích lũy của giá chứng khoán dựa trên khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, để sử dụng chỉ báo này hiệu quả, nhà đầu tư cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, theo dõi tương quan giữa giá và chỉ báo, chú ý đến khối lượng giao dịch, sử dụng trong thời gian ngắn và cân nhắc rủi ro.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Lotto Arbitrum là gì?

Lotto Arbitrum là một hệ sinh thái scaling solution (giải pháp mở rộng) cho blockchain Ethereum, được phát triển bởi tập đoàn công nghệ...

FactorDAO là gì?

FactorDAO là một tổ chức phi lợi nhuận và một dự án DeFi (Decentralized Finance) được xây dựng trên nền tảng blockchain Ethereum. Mục...

DForce là gì?

DForce là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để cung cấp các sản phẩm...

Perpetual Protocol là gì?

Perpetual Protocol là một nền tảng giao dịch phi tập trung (decentralized exchange - DEX) trên blockchain Ethereum cho phép người dùng giao dịch...